text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

J.1. Residència i treball per compte propi: autorització inicial

Autoritza a residir i a exercir una activitat per compte propi de forma permanent durant la vigència de l’autorització.

La pot sol·licitar, d’acord amb la legislació vigent, tota persona nouvinguda que:

 • S’aculli a la quota reglamentàriament establerta.
 • Exerceixi una activitat per compte propi.
 • Estableixi la seva residència de forma permanent al Principat d’Andorra.
Període de l'autorització

La primera autorització és d’un any, renovable tres vegades per períodes de dos anys. Transcorreguts set anys, les renovacions successives es lliuren per períodes d’una durada de deu anys amb excepció dels nacionals dels estats que hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra (vegeu el tràmit J.2.)

Important

Tots els documents oficials lliurats per autoritats d’estats estrangers s’han de presentar o bé autenticats amb la postil·la de la Convenció de l’Haia, o bé degudament legalitzats.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Detall de presentació

Aquest tràmit s’ha de fer de forma presencial

Tràmits a posterior, si escau

 • Cal inscriure’s al Comú de la parròquia en la qual es resideix en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la data de concessió de l’autorització d’immigració i justificar aquesta inscripció dins el mateix termini.
 • En el cas d’una inversió estrangera, acreditar en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data d’entrada de la sol·licitud d’autorització d’immigració, que la societat legalment constituïda i de referència és titular d’un comerç degudament registrat i en activitat al Principat d’Andorra.
 • En el cas d’un professional lliberal, acreditar en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data d’entrada de la sol·licitud d’autorització d’immigració, que ha obtingut l’autorització d’exercici de la professió liberal per part del Govern i la col·legiació prop del col·legi professionals quan escaigui.

Documents que s’han de presentar

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 1. Sol·licitud d’autorització de residència i treball per compte propi.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Original i fotocòpia del passaport vigent. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu poden, de forma alternativa, presentar l’original i una fotocòpia del seu document nacional d’identitat vigent.
 • 3. Certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat, així com dels països de residència. Tots els certificats de penals han d’anar degudament legalitzats.
 • 4. Declaració jurada relativa als antecedents penals.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 5.Document de signatura.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 6. Document acreditatiu de l’allotjament, sigui una còpia del contracte de lloguer, una còpia del títol de propietat, o un altre certificat que acrediti l’allotjament en un establiment públic. Si el titular de l’habitatge no és la persona que fa la sol·licitud, s’ha d’adjuntar a més a més uncertificat de domicili.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 7. Document acreditatiu de l’estat civil.
  • Solter/a: Certificat oficial de solteria o declaració jurada signada per la persona sol·licitant.
   Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  • Casat/ada: certificat oficial de matrimoni.
  • Separat/ada: fotocòpia i l’original de la sentència de separació.
  • Divorciat/ada: fotocòpia i original de la sentència de divorci.
  • Vidu/vídua: fotocòpia i original del certificat de defunció del cònjuge.
 • 8. En el cas d’unió estable de parella: certificat oficial expedit pel Registre Civil andorrà.
 • 9. Curriculum vitae amb original i fotocòpia dels diplomes o altres documents acreditatius de la qualificació professional.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 10. Document de signatura
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 11. Informació revisió mèdica i consentiment de proves mèdiques: Informació revisió mèdicaConsentiment de proves mèdiques
 • 12. Extracte de punts de la CASS de la persona sol·licitant si ja havia treballat anteriorment a Andorra.
 • 13. Diligència d'inscripció al comú.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 14. Documentació que cal afegir per a una autorització d’immigració en el cas d’una inversió estrangera:
  • Haver obtingut l’autorització d’inversió estrangera corresponent per constituir una societat andorrana en la qual tingui una participació superior al 34% i haver constituït legalment la societat de referència.
  • Exercir un càrrec en l’òrgan d’administració de la mateixa societat.
  • Fer efectiu i dipositar a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), en el mateix moment en què es presenta la sol·licitud d’autorització d’immigració, l’import de cinquanta mil (50.000 euros) no remunerats. 

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  190,96 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia