text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Lloc de treball a Exteriors

Sol·licitud per participar en un procés de selecció en curs del Cos Especial de la Carrera Diplomàtica (Ministeri d’Afers Exteriors) (funcionari o treballador públic interí).

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Preguntes freqüents

Aquesta sol·licitud és l'única via d'entrada, com a funcionari o treballador públic interí, al Cos Especial de la Carrera Diplomàtica d'Andorra. Un Cop dins el cos, l'agent diplomàtic funcionari s'integra a l'equip de funcionaris que representen Andorra des d'Andorra i des de les les vuit missions diplomàtiques que existeixen actualment.
1
 La sol·licitud s'ha de presentaral Servei de Tràmits o bé en línia acompanyada de la documentació descrita en el plec de bases referenciat en l'edicte.
1

El plec de bases referenciat en l'edicte indica que, un cop iniciat el procés de selecció, la informació rellevant per als candidats es publicarà al lloc web del Ministeri d'Afers Exteriors.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • La que s'exigeix a l'edicte publicat al BOPA referit al lloc de treball al qual concorreu en cas d'edicte extern

Normativa

 • Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d'acció exterior i de la carrera diplomàtica.
 • Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
 • Decret del 10-11-2004 pel qual s'aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general.
 • Decret del 15-01-2014 d’aprovació del Reglament de modificació de l’article 44 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general, del 10 de novembre del 2004.
 • Decret del 26-02-2014 d’aprovació del Reglament de modificació de l’article 46 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general, del 10 de novembre del 2004.
 • Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, publicat al BOPA núm. 78, any 16, del 17 de novembre del 2004, article 58 : Les persones amb discapacitat que vulguin que se'ls apliqui alguna de les mesures establertes en aquest article, han de fer constar expressament en la sol·licitud de participació de la convocatòria la seva condició legal de la persona amb discapacitat i han d'acreditar-la posteriorment, si obtenen plaça, mitjançant la certificació oportuna de l'òrgan administratiu corr esponent. Així mateix, han de fer constar en la sol·licitud les adaptacions de temps i mitjans o altres circumstàncies que considerin necessàries.
 • Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
 • Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.
 • Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia