text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Lloc de treball cos especial d’Educació

Sol·licitud de lloc de treball al Cos d’Educació mitjançant concurs de mobilitat, trasllat, mobilitat temporal o accés a la borsa de personal (interins) del Cos d’Educació.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de presentació

Online.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • La que s’exigeix a la convocatòria (BOPA)

Normativa

 • Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
 • Decret 201/2022, de l’11-5-2022, d’aprovació del Reglament d’accés, de selecció, d’assignació de places i dels processos de mobilitat del Cos d’Educació.
 • Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració.
 • Decret del 26-02-2014 d’aprovació del Reglament de modificació de l’article 46 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general, del 10 de novembre del 2004.
 • Reglament d’accés, de selecció, d’assignació de places i dels processos de mobilitat del Cos d’Educació, de l’11 de maig del 2022, article 27 :" Les persones amb discapacitat que vulguin que se’ls apliqui alguna de les mesures establertes en aquest article han de fer constar expressament, en la sol·licitud de participació de la convocatòria, la seva condició legal de persona amb discapacitat i han d’acreditar-la mitjançant la certificació oportuna de l’òrgan administratiu corresponent. Així mateix, han de fer constar en la sol·licitud les adaptacions de temps i mitjans o altres circumstàncies que considerin necessàries.
 • Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret 203/2021, del 16-6-2021, pel qual s’aprova el Reglament de creació del fitxer de les borses de treball del Cos d’Educació.
 • Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d’Educació.
 • Decret 228/2022, de l’1-6-2022, pel qual s’aprova el Reglament de funcionament i de gestió de les borses de personal del Cos d’Educació.
 • Llei 17/2018, del 26 de juliol, d'ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Llei 12/2020, del 8 d’octubre, de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Estatut intern del personal amb responsabilitat de gestió administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, de l'11 de setembre de 1996.
 • Decret pel qual s'aprova el reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, de l'11 de febrer del 2004.
 • Decret del 28-07-2010 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra.
 • Decret 27/2022, del 19-1-2022, pel qual s’aprova l’addició d’una disposició transitòria al Reglament de modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d’Andorra.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  10 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit