text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Modificació del registre dels laboratori que realitzen serveis d'anàlisi d'aigua destinada al consum humà

Tota persona física o jurídica, pública o privada que vulgui dur a terme una activitat de laboratori d’anàlisi d’aigua potable cal realitzar el tràmit de sol·licitud d’autorització i registre. Aquest tràmit es podrà emprar per donar l’activitat, trasllat de domicili comercial o canvi de titular inclòs el representant legal.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Canvi de titular, trasllat del domicili social i/o comercial, canvi de denominació social i/o comercial. Caldrà actualitzar la documentació segons el tràmit que sol·licita.
 • En el cas de canvi de trasllat comercial:
  • Plànol del local.
  • Còpia passaport i/o document d'identitat del director /tècnic del laboratori.
  • Còpia de la seva titulació professional i del decret conforme està autoritzat a exercir al Principat d'Andorra.
  • Descripció interna del laboratori, relació personal tècnic i còpia de la seva titulació.
  • Descripció de l'instrumental i relació dels serveis analítics prestats amb les tècniques de laboratori aplicades.
  • Sistema d'assegurament de la qualitat , si se'n disposa.
  • Participació en programes d'assaig interlaboratoris, si se'n fan.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit