text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Modificacions relatives a associacions

Aquest tràmit permet modificar les dades inscrites al Registre d'Associacions.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificació dels acords de modificació dels estatuts, incloent-hi la del domicili social

 • Certificació dels acords de cessament i de nomenament dels càrrecs dels òrgans directius estatutaris

 • Certificació de les cessions i les adquisicions patrimonials que realitzi l'associació

 • Còpia o la indicació del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra on es publiqui el Decret del Govern pel qual declara la utilitat pública de l'associació

 • Còpia de l'escrit d'impugnació dels acords socials

 • Declaració de l'entitat esportiva que acrediti l'activitat social i una activitat o pràctica esportives continuades, en el nivell o àmbit que li correspongui, amb el vistiplau de la federació esportiva corresponent o, en el seu defecte, del ministeri competent en matèria d'esports.

Normativa

 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals
 • Llei qualificada d’associacions, del 29-12-2000, modificada per la Llei 32/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l'article 33 de la Llei qualificada d'associacions
 • Reglament del Registre d’Associacions de l’1-8-2001, modificat per Decret del 5-10-2016
 • Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’Esport del Principat d’Andorra

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit