text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Modificacions relatives a associacions

Aquest tràmit permet modificar les dades inscrites al Registre d'Associacions.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificació dels acords de modificació dels estatuts, incloent-hi la del domicili social

 • Certificació dels acords de cessament i de nomenament dels càrrecs dels òrgans directius estatutaris

 • Certificació de les cessions i les adquisicions patrimonials que realitzi l'associació

 • Còpia o la indicació del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra on es publiqui el Decret del Govern pel qual declara la utilitat pública de l'associació

 • Còpia de l'escrit d'impugnació dels acords socials

 • Declaració de l'entitat esportiva que acrediti l'activitat social i una activitat o pràctica esportives continuades, en el nivell o àmbit que li correspongui, amb el vistiplau de la federació esportiva corresponent o, en el seu defecte, del ministeri competent en matèria d'esports.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit