text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ocupació de via pública

La utilització d'una part de l'espai públic, com ara carrers, places o voreres, per a finalitats específiques que poden incloure activitats comercials, construccions temporals o altres usos autoritzats. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

Fer demanda al comú pertinent de l'ocupació.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Autorització del servei de circulació del comú corresponent, en el cas de via urbana

 • Detall d'ocupació de la via: situació de contenidors, apilament de materials, espais protegits, etc.

Normativa

 • Llei 12/2021, del 13 de maig, Codi de la circulació
 • Decret 277/2021, de l’1-9-2021, pel qual s’aprova el Reglament dels tipus i significat dels senyals verticals de circulació. 
 • Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària
 • Modificació de la Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària
 • Decret regulador de l'ocupació de la via pública a les carreteres generals i les seves zones d'influència, del 19-2-2003. 
 • Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  8,58 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit