text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Pensió de solidaritat de les persones amb discapacitat

La pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat s’adreça a les persones que per una discapacitat greu no puguin treballar o es trobin amb greus problemes per trobar o mantenir un lloc de treball com a conseqüència d’aquesta discapacitat i no disposin de de prou recursos per viure.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Requisits previs

 • Complir el requisit de residència legal, efectiva i permanent a Andorra, en els termes establerts a l’article 5, iacreditar que s’hi ha residit durant un període mínim de set anys.
 • Tenir una edat entre divuit anys i l’edat mínima de jubilació ordinària exigida per la Llei de la seguretat socialper a percebre la integritat de la pensió de jubilació.
 • Tenir una valoració de la Conava i haver obtingut un grau de menyscabament igual o superior al 60%, i haveracreditat la incapacitat i/o la dificultat per accedir al món laboral, a través del barem de valoració de lacapacitat per treballar, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.
 • Es considera que la persona amb discapacitat no disposa de prou recursos per viure si els seus ingressos no superen el LECS personal ni el barem de valoració patrimonial que es regulen als articles 31 i 32, respectivament. Tots els ingressos que percep la persona sol·licitant es computen per tots els conceptes següents: rendes de treball i pensions de la seguretat social o altres entitats i companyies asseguradores, rendiments de les activitats econòmiques, rendiments dels immobles, rendiments del capital i quanys patrimonials.
 • Que no ha realitzat cap activitat per la qual sigui obligatòria la cotització a la seguretat social per tenir dret a la pensió d'invalidesa. Que no té dret a cap altra pensió econòmica pública o privada, nacional o estrangera, a excepció de les previstes a l'article 20.4 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.
Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Tràmits a posterior

Lliurament de la fe de vida durant el primer trimestre a l’any posterior a l’atorgament de la pensió de solidaritat de les persones amb discapacitat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Justificants d'ingressos de la persona interessada no relacionats amb la CASS.

 • Targeta on consti el núm. de compte IBAN de l'interessat/ada.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit