text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Pensió de solidaritat per a la gent gran

Les pensions de solidaritat són prestacions econòmiques periòdiques per garantir una renda mínima que permeti viure dignament a la gent gran sense prou recursos per viure ni familiars obligats que els ajudin, d’acord amb el que s’estableix per Llei i reglaments.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

 • Complir el requisit de residència legal, efectiva i permanent a Andorra i acreditar que s’hi ha residit durant els deu anys immediatament anteriors al moment de complir l’edat mínima exigida.
 • Haver complert l’edat mínima per accedir a la jubilació ordinària exigida per la Llei de la seguretat social per a donar dret a percebre íntegrament la pensió de jubilació, o als seixanta anys si la persona sol·licitant és beneficiària d’una pensió vitalícia de viduïtat de la seguretat social.
 • Haver fet efectives totes les sol·licituds de pensió de jubilació o altres pensions a les quals pogués tenir dret la persona sol·licitant.
 • Es considera que la persona gran no disposa de recursos suficients per viure si els seus ingressos no superen el LECS personal, ni el barem de valoració patrimonial, regulats en aquesta Llei i per reglament i no rep prou ajuda econòmica dels familiars obligats.
 • S’exigeix, com a requisit específic, no dur a terme cap tipus d’activitat laboral en el moment de presentar la sol·licitud i durant el període en què es percep la pensió de solidaritat per a la gent gran.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Necessiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o DNI del sol·licitant per als no-andorrans.

 • Declaració dels familiars i altres persones obligades.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Autorització per accés a la informació bancària: comptes i posicions globals.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Autorització de domiciliació bancària de proveïdors.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • En casos d’empresaris i autònoms compte de pèrdues i guanys de l’any natural anterior a la presentació de la sol·licitud, si s’escau.

 • Justificants de totes les rendes que obtingui el sol·licitant el cònjuge o parella de fet i els familiars de fins a segon grau amb qui convisqui.

 • Targeta on consti el núm. de compte IBAN de la persona interessat/da.

 • En cas de ser propietaris d’un o més habitatges secundaris o terrenys cal aportar l’escriptura de les dites propietats on consti els metres quadrats què disposen i la ubicació. Si algunes d’aquestes propietats són a l’estranger aportar justificants de l’IBI contribució/referència cadastral), si s’escau.

 • En cas de disposar actius financers (accions, participacions,...) i béns mobles (tot tipus de vehicles), la documentació que ho acredita, a excepció dels mobles d'ús personal i els vehicles adaptats per a persones amb discapacitat, si s’escau.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit