text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

PLA RENOVA - Sol·licitud d'ajut per a la rehabilitació i la millora del parc immobiliari i el foment de l’ús de les energies renovables

El Pla Renova pretén promoure la rehabilitació dels edificis existents mitjançant un sistema d'ajuts públics, a fons perdut que es paguen després d'acabar les obres i un cop acreditat el pagament de les factures. Consisteixen en un % de les despeses efectuades segons el tipus d'actuació descrit en la convocatòria i en l'import màxim que s'hi indica. Hi ha una bonificació específica per a les actuacions en immobles que es destinin de nou a alimentar el mercat immobiliari de lloguer. 
Hi ha la possibilitat d’obtenir un préstec avalat pel Govern, a formalitzar amb una entitat bancària amb certes condicions que es poden trobar a: https://www.mediambient.ad/normativa-legal-programa-renova
 

Persones que el poden demanar

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Necessites ajuda


Telèfon: +376 875707

Adreça de correu: oecc@govern.ad

Requisits prèvis

Pas 1 - Informar-se amb un professional i demanar pressupostos
Pas 2 - Tramitar sol·licitud (taula de tramitació)
Pas 3 - Resolució
Pas 4 - Formalitzar el préstec
Pas 5 - Iniciar l'execució de les obres
Pas 6 - Finalització de les obres

Persona físicaPersona jurídicaComunitats de propietarisComú, quart, entitat parapública, entitat de dret públic, societat pública
Requisits
Disposar d'un títol de dominio o qualsevol altre dret que els permeti efectuar lesactuacions
Els ajuts només s'atorguen en funció de la part proporcional dels copropietaris que compleixinels requisits.Que l'edificio les unitats que l'integren no estiguin afectats a un ús o a un servei públic.
Presentar una certificació de l'acta de l'òrgan de govern que pren l'acord desol·licitar els ajust que indiqui, com a mínim, la persona que n'ostenta la representació, les actuacions que esvolen realitzar, l'acceptació de les condicions del programa Renova i les altres especificacions que s'escaiguin,segons el cas.
No tenir deutes pendents de pagament amb l'Administració pública, i estar al correntde les seves obligacions tributàriesRequisits aplicables a cadascun dels copropietaris que integren la comunitat depropietaris i a aquesta, si escau.
No trobar-se en suspensió de pagaments o en fallida, ni tampoc en estatd'insolvència.
No estar actualment processat, ni haver estat condemnat mitijançant sentència fermaper delictes de falsedat o contra la propietat.
No ha d'haver donat lloc, per culpa o negligència seva, a la resolució ferma de capcontracte fet amb l'Administració general durant els darrers 3 anys.

Tràmits a posterior

Iniciar l’execució de les obres en un període no superior als 6 mesos a comptar de la data de notificació de la resoluciódel Govern. En el termini d’un mes des de l’inici de les obres cal presentar, si no es va presentar juntament amb lasol·licitud, el comunicat d’inici d’obres (formulari H3T004).


Finalitzar l’execució de les obres en un termini màxim a comptar de la data de notificació de la resolució del Govern: de18 mesos, quan afecten unitats (pisos o locals comercials) que integren els edificis, o de 30 mesos, (quan afecten tot unedifici). Excepcionalment, es pot prorrogar aquest termini per la meitat del termini inicial, per causes justificadesalienes a la voluntat del beneficiari de l’ajut, es prevegi no finalitzar les obres en el temps previst.


La finalització de les obres s’ha de comunicar a l’Administració en el termini màxim d’un mes i adjuntar-hi la informaciósegüent:


Per a totes les actuacionsPer a actuacions subjectes a la Llei de seguretat i qualitat industrialPer a actuacions relacionades amb sistemes de producció tèrmics o elèctrics mitjançantinstal·lacions per a lacaptació, l’aprofitament i l’ús de diverses fonts d’energies renovables i d’hidrocarbursPer a actuacions d’obra majo
Comunicat final d’obra formulari H3T005
Factures o les certificacions i els rebuts de pagament.
Recull fotogràfic de les actuacions dutes a terme. La documentaciófotogràfica es pot lliurar enformat digitalmitjançant una clau USB al servei de Tràmits o per correu electrònic a
Certificat emès pel tècnic competent i, en cas de sol·licitud d’ajut perassolirqualificacions energètiques A o B, l’acreditació de la qualificació energètica assolida.
Comprovant del número de registre de la instal·lació prop del ministeri competent en matèriad’indústriaRegistre de la declaració d’energia o del certificat de final d’obra energèticCertificat de final d’obra (formulari T099C).

Quanl’execució es realitza per fases (amb un termini màxim de 5 anys), el certificat anterior és suficient per a lesfasesintermèdies.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Documentació fotogràfica: Un Recull fotogràfic de l’estat inicial de l’indret, el material o les instal·lacions objecte de la sol·licitud d’ajut i, sempre que sigui possible, una fotografia, mapa o plànol de la situació exacta de l’edifici o de la unitat en què s’actua.

 • Titularitat del bé immoble Document que acrediti el títol de domini: documents notarials, sentències judicials, contractes privats i certificats cadastrals, o altres certificats derivats dels registres, emesos pel comú corresponent

 • Pressupost: Els pressupostos totals de les actuacions –protegibles i no protegibles– i el pressupost detallat del cost de les obres de les actuacions protegibles amb amidaments i els preus unitaris de cada partida, signat pel/s sol·licitant/s i per l’empresari, legalment establert al país, i amb els materials que s’utilitzaran i el termini d’execució de les obres

 • Dades bancàries: Omplir i lliurar l’autorització de domiciliació bancària formulari H1T003

 • Fotocòpia de la targeta on consti el núm. de compte IBAN

 • Acta de l’òrgan de govern (si escau): Veure taula adjunta en el cas d’una persona jurídica, en el cas Comú, quart, entitat parapública o de dret públic o una societat pública i en el cas d’una Comunitat de propietaris.

 • Certificat de primera residència (si escau): Document oficial justificatiu en el cas de demanar l’ajut per les actuacions amb codi 1,2,3 i 4

 • Justificació de la superfície de l’habitatge (si escau): Document oficial justificatiu en el cas de demanar l’ajut per les actuacions amb codi 1,2,3 i 4

Normativa

 • Llei 16/2022, del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables.
 • Decret del 19-2-2020 pel qual s’aprova el Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.
 • Edicte del 8-5-2019 pel qual es publica l’actualització de la composició nominal de la Comissió Tècnica de Rehabilitació
 • Edicte del 6-4-2022 pel qual es fa pública l’obertura de la convocatòria per atorgar els ajuts del programa Renova per a la millora del parc immobiliari nacional, per a l’exercici del 2022.
 • Edicte de l’11-5-2022 pel qual es fa pública l’obertura de la convocatòria Especial estalvi per atorgar els ajuts del pla Renova per a la millora del parc immobiliari, l’eficiència energètica dels edificis i l’ús d’energies renovables per al 2022.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Convocatòria tancada
 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia