text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Premi Nacional Estudi

Els alumnes que excel·leixin en els estudis de batxillerat i batxillerat professional, en acabar aquest nivell educatiu, són mereixedors del Premi nacional a l’estudi. Aquest premi s’atorga a l’alumne de cada promoció, de cadascun dels tres sistemes educatius vigents a Andorra, que hagi obtingut el millor expedient acadèmic durant el batxillerat, a proposta justificada de l’organisme tutelar de cada sistema educatiu. L’obtenció del Premi nacional a l’estudi comporta l’atorgament d’una dotació econòmica de lliure disposició per a cadascun dels alumnes guardonats i el pagament de les despeses de matrícula durant tota la durada dels estudis de formació professional superior o de primer cicle universitari en cas que la persona guardonada continuï estudiant. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Vies de recurs

De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs

Breu descripció dels passos de tramitació

Presentar en el període de convocatòria, la sol·licitud degudament omplerta i signada amb la documentació requerida.

Passos següents

Trametre la resolució tan bon punt la beca estigui resolta

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Resultats acadèmics del curs anterior a la demanda de l’ajut a l’estudi.

 • Matrícula d’inscripció del curs per al qual se sol·licita l’ajut a l’estudi i el pagament corresponent.

 • Pla d'estudis.

 • Comprovant d'un ajut d'una altra institució.

Normativa

 • Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d'ajuts a l'estudi.
 • Decret d'aprovació del Reglament d'ajuts a l'estudi del 22 de juliol del 2020.
 • Decret del 31-01-2018 pel qual s’aprova el Reglament del premi nacional a l’estudi.
 • Edicte de la convocatòria d’ajuts a l’estudi.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 22 de novembre del 2006 que regula el fitxer de dades personals del Registre d’Ajuts a l’Estudi.
 • Decret del 29 de juny del 2016 d’aprovació del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc.
 • Acord que modifica l'acord del 27-3-2018 que regula el fitxer de dades personals del Registre d'Ensenyament Superior de l'Institut d'Estudis Andorrans.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia