text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Prestació familiar per fill a càrrec

La prestació familiar per fill a càrrec s’adreça a les famílies amb un o més fills amb la finalitat de contribuir a compensar les despeses derivades de la criança dels fills. També es poden beneficiar d’aquesta prestació les famílies que acullin un menor tutelat per l’Administració.
Es consideren “despeses derivades de la criança” les indispensables per a la manutenció, l’habitatge, la roba, la salut i les relacionades amb la formació i el lleure.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat d'ençà 7 anys amb un o més fills a càrrec i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de prestacions.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Necessiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Requisits previs

Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat d'ençà 7 anys amb un o més fills a càrrec i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de prestacions.

Passos a posteriori

Per poder continuar percebent l'ajut haurà de presentar a l'any la verificació anyal de les dades de la prestació familiar per fill a càrrec.
Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport/DNI per als no andorrans, de la persona sol·licitant i de la resta dels membres que configurin la unitat familiar.

 • Targeta on consti el núm. de compte IBAN de l'interessat/ada.

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Extractes bancaris, dels darrers 12 mesos, del sol·licitant, el cònjuge o la parella de fet i els familiars de fins a segon grau amb qui convisqui.

 • En casos d’empresaris i autònoms, compte de pèrdues i guanys de l’any natural anterior a la presentació d'aquesta sol·licitud, si s’escau.

 • Justificants de totes les rendes no relacionades amb la CASS que obtingui el sol·licitant, el cònjuge o parella de fet i els familiars de fins a segon grau amb qui convisqui, si Tipologia documental Espai que ha d’omplir DSI s’escau.

 • Posició global del comptes, o detall de la posició, o composició de cartera valorada (nomenclatura segons els bancs).

 • Rebut d’ingressos i despeses, dels darrers 12 mesos, que no figurin en els extractes de comptes.

 • Certificat d’inscripció del centre on cursin estudis els fills majors de 18 anys fins a 25 anys.

 • Acreditació documental de la situació d'acolliment de menors de 18 anys, si s’escau.

 • Certificat de naixement, literal o en extracte, de cadascun dels fills que configuren la unitat familiar (únicament per a les noves demandes.)

 • En cas de disposar actius financers (accions, participacions,...) i béns mobles (tot tipus de vehicles), la documentació que ho acredita, a excepció dels mobles d'ús personal i els vehicles adaptats per a persones amb discapacitat, si s’escau.

 • Extractes bancaris del sol·licitant dels comptes dels quals sigui titular/co-titular, dels darrers dotze mesos.

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Document acreditatiu de la separació (aute judicial o conveni de separació) referent a la guarda i custòdia dels fills, si s’escau.

 • Document acreditatiu de la denúncia del fet, o bé els certificats bancaris de tots els bancs d’Andorra en els quals figuri si el titular hi té un compte obert. En cas afirmatiu, cal adjuntar un extracte de comptes bancaris dels 12 últims mesos.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit