text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Programa Contractació indefinida en el sector privat

En construcció. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de la presentació

Presencial.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent  enllaç
SOL·LICITO
Acollir-me com a beneficiari/ària del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius que han assolit les competències d'un programa d'inclusió socio-laboral i que se’m concedeixi la subvenció prevista. 
DECLARO
Que adquireixo l’obligació de complir els objectius i les obligacions previstes en l’article 8 del Decret del 8-2-2023 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius que han assolit les competències d'un programa d'inclusió socio-laboral, amb ple coneixement de les obligacions que implica, de les quals he estat informat/ ada i que es detallen a continuació:
Article 8. Obligacions dels beneficiaris del Programa
Les empreses beneficiàries del Programa, a més de les obligacions que estableixen la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals i la normativa laboral aplicable restant, estan sotmeses a les obligacions següents:
 1. Convenir amb la persona destinatària del Programa un contracte que reuneixi els requisits establerts a l’article 7 d’aquest Reglament i lliurar-ne una còpia al Servei d’Ocupació, juntament amb els altres documents previstos en la convocatòria del mateix Programa.
 2. Complir l’objectiu, executar el projecte, dur a terme l’activitat i adoptar el comportament que s’estableix en el Programa i que dona lloc a la concessió dels beneficis, així com acreditar-ho davant el Servei d’Ocupació. Sol·licitud de l’empresa per acollir-se al programa Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en l'empresa de joves que han assolit un programa d'inclusió sociolaboral T1 T007 - 9/02/2023.
 3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control que estableixi el Servei d’Ocupació o l’òrgan delegat a aquest efecte.
 4. Comunicar al Servei d’Ocupació, en un termini màxim de vuit dies hàbils, l’obtenció d’altres subvencions, bonificacions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, així com qualsevol altre fet que alteri els requisits i les condicions tinguts en compte per a la concessió dels beneficis del Programa.
 5. Comunicar al Servei d’Ocupació tota alteració de les condicions que es van tenir en compte per concedir els beneficis del Programa, en un termini màxim d’un mes des que el fet es produeix.
 6. Facilitar al Servei d’Ocupació les dades sobre les incidències produïdes en el decurs de l’execució del contracte que siguin necessàries per gestionar la subvenció, i de manera específica:
  • La no assistència o la manca de col·laboració de la persona assalariada en el Programa que cal dur a terme.
  • La situació de baixa per malaltia o accident de la persona assalariada.
  • La suspensió o l’extinció del contracte de treball per qualsevol causa.
  • El cessament de les activitats empresarials.
  • La declaració en situació d’arranjament judicial o de fallida.
  • En general, qualsevol altra circumstància que afecti l’assoliment dels objectius del Programa.
 7. Col·laborar en les tasques de seguiment del Programa que dugui a terme el Servei d’Ocupació.
 8. Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació dels beneficis del Programa.
 9. Nomenar entre els seus treballadors una persona responsable encarregada de fer la tutorització i el seguiment individualitzat de les condicions de treball convingudes i de la formació pràctica, amb la finalitat que s’assoleixin els objectius del Programa.
 10. Col·laborar, en els casos en què s’hagi considerat convenient, en les tasques de seguiment i de validació de l’itinerari formatiu que dugui a terme el Departament d’FP, Formació al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica o el departament o l’entitat que s’encarregui de la capacitació i el seguiment de cada jove.
 11. Assegurar que cada persona contractada pugui efectuar les formacions proposades pel Servei d’Ocupació.
També DECLARO:
 1. Que no presento cap de les incompatibilitats previstes en l'article 3 del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius que han assolit les competències d'un programa d'inclusió socio-laboral i que és detallen a continuació:
  • Sol·licitar contractar el cònjuge, els ascendents, els descendents i la resta de parents, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs, de l’empresari o dels que tinguin el control empresarial, segons el que estableix la legislació en matèria de comptabilitat dels empresaris, o bé que siguin membres dels òrgans d’administració de l’empresa quan tingui la forma jurídica de societat.
  • Sol·licitar contractar treballadors que hagin tingut qualsevol relació laboral amb l'empresa, amb la seva successora o amb el grup d'empreses, en els dotze mesos immediatament anteriors a la data de la contractació, llevat que aquesta relació laboral hagi estat d'una durada inferior a dos mesos.
 2. Tenir autoritzada l’activitat d’empreses de treball temporal.
 3. Tenir autoritzada qualsevol activitat que comporti de manera directa o indirecta la cessió de treballadors.
 4. En la data de la sol·licitud no estiguin al corrent de les cotitzacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, ni al corrent de qualsevol obligació tributària de l’Administració pública, a excepció de les empreses que tinguin acceptat el pagament fraccionat del deute amb l’Administració pública. Si el SOA constata l’existència d’un deute amb l’Administració pública, ho ha de comunicar a l’empresa que disposa d’un màxim de cinc (5) dies hàbils a comptar de la data de la comunicació per resoldre-ho i informar-ne al SOA. En el cas contrari la sol·licitud es resol desfavorablement.
 5. Haver instat un acomiadament no causal o per causes objectives a l'excepció de les empreses que tinguin acceptat el pagament fraccionat del deute amb l'administració, durant els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud amb la finalitat de substituir les persones acomiadades per persones contractades a través del Programa.
 6. Percebre alguna altra prestació econòmica pública o privada, nacional o estrangera, pel mateix concepte.
 7. Percebre alguna altra prestació econòmica pública o privada, nacional o estrangera, pel mateix concepte.
 • Còpia del contracte de treball específic del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius que han assolit les competències d'un programa d'inclusió socio-laboral.
 • Full de proveïdors (model H1 T003).
 • Fotocòpia del passaport o del DNI del titular, o del seu representant legal si és persona jurídica, per als no-andorrans.
 • Consentiment informat de tractament de dades personals

Normativa

 • Llei 4/2019, del 31 de gener, d'ocupació.
 • Decret del 12-2-2020 d’aprovació del Reglament de l’ocupació.
 • Decret del 8-2-2023 d'aprovació del Reglament del Programa de foment de la contractació en el sector privat.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 28-9-2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia