text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Programa d'emancipació de joves

Programa d’emancipació de joves que consisteix a facilitar l’accés a un habitatge a un sector de la població que, tot i comptar amb recursos econòmics regulars, troba dificultats socials i econòmiques per poder-se emancipar. La subvenció està destinada a cobrir el dipòsit del contracte d’arrendament i el primer mes de renda del contracte. A més, i amb l’objectiu de descentralitzar la població cap a parròquies no centrals, aquesta subvenció es complementa amb una altra per col·laborar en la despesa del transport públic per una durada d’un any.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Vies de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs de reposició, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 124 del Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019 de publicació del text refós del Codi de l’Administració.

Breu descripció dels passos de tramitació

Entrar al web www.joventut.ad, omplir la sol·licitud i els documents requerits i presentar tota la documentació al Servei de Tràmits fins a la seva valoració.

Passos següents

Valoració de la sol·licitud, resolució i comunicació.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o DNI per als no andorrans.

 • Targeta en què consti el número del compte IBAN.

 • Declaració i consentiment de verificació de dades (A3 T019).

 • Autorització per accedir a la informació bancària: comptes i posicions globals (P1T002).

 • Document de precontracte o compromís per escrit de la reserva del pis pel qual se sol·licita la subvenció.

 • Comprovants dels ingressos declarats no cotitzats a la CASS.

 • Per als empresaris i autònoms, cal adjuntar el compte de pèrdues i guanys de l’any natural anterior a la convocatòria.

 • Comprovants i títols de propietat d’immobles, accions i participacions en societats, tant de la persona sol·licitant com dels membres declarats en l’habitatge, si escau.

 • Consentiment del tractament de les dades de caràcter personal (P2T015), per cada membre major d’edat de la unitat familiar de convivència.

Normativa

 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret del 25-11-2020 d’aprovació del Reglament de mesures econòmiques per a l’emancipació de joves.
 • Programa d’impuls per a l’emancipació dels joves, del 25 de novembre del 2020

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit