text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Programa Foment Focus 16-21

En construcció. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
SOL·LICITO
Acollir-me com a beneficiari/ària del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius de 16 a 21 anys, i que se’m concedeixi la subvenció prevista.
DECLARO
Que adquireixo l’obligació de complir els objectius del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius de 16 a 21 anys i les obligacions previstes en l’article 10 del Reglament per al foment de polítiques actives d’ocupació (BOPA núm. 38, del 07/07/2010), amb ple coneixement de les obligacions que implica, de les quals he estat informat/ada i que es detallen a continuació:
Article 10. Obligacions dels beneficiaris (Reglament per al foment de polítiques actives d’ocupació; BOPA núm. 38, del 07/07/2010)
Els beneficiaris estan sotmesos a les obligacions següents:
 1. complir l’objectiu, executar el projecte, dur a terme l’activitat i adoptar el comportament que s’estableix en el programa corresponent i que dóna lloc a la concessió dels beneficis, així com acreditar-ho davant el Servei d’Ocupació; b) en la contractació de persones en situació d’atur, els empresaris han de mantenir la contractació en seguiment del contingut del programa corresponent i el període establert en aquest programa;
 2. en la contractació de persones en situació d’atur, els empresaris han de mantenir la contractació en seguiment del contingut del programa corresponent i el període establert en aquest programa;
 3. lliurar al Servei d’Ocupació una còpia dels contractes de treball dels treballadors objecte del programa, així com els altres documents previstos en la convocatòria del mateix programa; Sol·licitud de l’empresa per acollir-se al programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius de 16 a 21 anys
 4. col·laborar en les tasques de seguiment del programa que dugui a terme el Servei d’Ocupació o l’òrgan delegat a aquest efecte, així com lliurar les memòries requerides amb caràcter semestral en relació amb l’assoliment dels objectius establerts;
 5. justificar en tot moment, i fins a tres anys després de concedir el darrer benefici del programa, el compliment dels requisits i les condicions que determinin l’obtenció dels beneficis acordats, dels justificants de les despeses de les actuacions efectuades, sense perjudici d’altres mitjans de comprovació específics establerts en cada programa;
 6. justificar en tot moment, i fins a tres anys després de concedir el darrer benefici del programa, el compliment dels requisits i les condicions que determinin l’obtenció dels beneficis acordats, dels justificants de les despeses de les actuacions efectuades, sense perjudici d’altres mitjans de comprovació específics establerts en cada programa;
 7. sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control que estableixi el Servei d’Ocupació o l’òrgan delegat a aquest efecte;
 8. comunicar al Servei d’Ocupació en un termini màxim de vuit dies l’obtenció d’altres subvencions, bonificacions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, així com qualsevol altre fet que alteri els requisits i les condicions tinguts en compte per a la concessió dels beneficis del programa;
 9. comunicar al Servei d’Ocupació tota alteració de les condicions que es van tenir en compte per concedir els beneficis del programa, en un termini màxim d’un mes des que el fet es produeixi; 
 10. proposar al Servei d’Ocupació qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació dels beneficis del programa, que, si escau, l’ha d’autoritzar expressament l’òrgan concedent;
 11. informar de totes les incidències relatives a les actuacions del programa, 
  • de manera específica: i. la no-assistència o la manca de col·laboració del treballador en el programa que cal dur a terme.
  • la situació de baixa per malaltia o accident del treballador.
  • la suspensió o l’extinció per qualsevol causa que sigui del contracte de treball.
  • el cessament de les activitats empresarials.
  • la declaració en situació d’arranjament judicial o de fallida.
  • en general qualsevol altra circumstància que afecti l’assoliment dels objectius del programa.
 12. lliurar una memòria valorativa del projecte o l’actuació objecte del programa en el moment del cessament dels beneficis del programa;
 13. reintegrar els fons percebuts en cas de revocació dels beneficis del programa;
 14. complir els requisits específics que s’estableixin en el programa corresponent
Article 8. Obligacions dels beneficiaris del programa (Reglament regulador del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius de 16 a 21 anys).
Els comuns, les entitats parapúbliques, les societats públiques, les entitats sense afany de lucre i les empreses beneficiàries del programa, a més de les obligacions que estableixen en el Codi de relacions laborals i la normativa laboral aplicable restant, estan sotmesos a les obligacions següents:
 1. Convenir amb el jove treballador un contracte que reuneixi els requisits establerts a l’article 7 d’aquest Reglament.
 2. Facilitar al Departament encarregat de l'ocupació les dades sobre les incidències produïdes en el decurs de l’execució del contracte que siguin necessàries per gestionar la subvenció.
 3. Col·laborar en les tasques de seguiment del programa que dugui a terme el Servei d’Ocupació.
 4. Nomenar entre els seus treballadors una persona responsable encarregada de fer la tutorització i de fer el seguiment individualitzat de les condicions de treball convingudes i de la formació pràctica, amb la finalitat que s’assoleixin els objectius del programa.
 5. Col·laborar, en els casos en què s’hagi considerat convenient, en les tasques de seguiment i de validació de l’itinerari formatiu que dugui a terme el Departament de Formació Professional i Recursos Educatius o el departament o l’entitat que s’encarregui de la capacitació i el seguiment de cada jove.
També DECLARO:
 1. Que no concorren en el beneficiari cap de les incompatibilitats previstes en l’article 7 del Reglament per al foment de les polítiques d’ocupació.
 2. Que no tinc dret a cap altra prestació econòmica pública o privada, nacional o estrangera, pel mateix concepte; ni he estat objecte de revocació dels beneficis objecte d’un programa els darrers tres anys a comptar de la data de la sol·licitud.
 3. Que les dades i la informació facilitades en els apartats anteriors són certes i completes i que estic assabentat/ada que la declaració falsa o l’omissió de dades en aquest document pot donar lloc a la incoació d’un procediment judicial per possible delicte de falsedat en document públic o oficial, que pot ser castigat amb una pena de fins a cinc anys de presó, segons l’article 148 del Codi penal.
 4. Que no he instat cap acomiadament no causal ni per causes objectives durant els tres mesos anteriors a la data d’aprovació del programa, amb la finalitat de substituir els treballadors acomiadats per treballadors contractats a través d’aquest programa.
 5. Que autoritzo l’Administració a fer les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les dades declarades i els documents presentats, així com el compliment de les obligacions previstes en el Reglament per al foment de polítiques actives d’ocupació (BOPA núm. 38 del 07-07-2010) i de les especificades en el programa; i d’acord amb el que disposa la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, autoritzo la cessió de les dades personals entre les administracions per tramitar aquesta sol·licitud i les actuacions pròpies del programa.
 6. Que l’empresa no té cap deute pendent amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social i amb el Comú de la parròquia on està radicada i, expressament, faculto l’Administració per verificar que compleix les obligacions de cotitzar i de tributar, respectivament.
 • Còpia del contracte de treball específic del Programa si el treballador contractat és major d'edat.
 • Còpia del contracte oficial de treball de menors si el treballador contractat es menor d'edat.
 • Full de proveïdors (H1 T003).
 • Fotocòpia del passaport o del DNI del titular o del seu representant legal si és persona jurídica, per als no-andorrans.

Normativa

 • Llei 4/2019, del 31 de gener, d'ocupació.
 • Decret del 12-2-2020 d’aprovació del Reglament de l’ocupació.
 • Decret del 8-2-2023 d'aprovació del Reglament del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius que han assolit les competències d'un programa d'inclusió socio laboral
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 28-9-2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia