text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Programa sector públic

En construcció. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
SOL·LICITEM acollir-nos com a part oferent d'ocupació que es pot beneficiar del Programa i com a part de treballador que es pot beneficiar del Programa, respectivament, al Programa de foment de la contractació mitjançant el sector públic i les entitats d'iniciativa social.
DECLAREM que ens comprometem a complir els objectius del Programa de foment de la contractació mitjançant el sector públic i les entitats d'iniciativa social, amb ple coneixement de les obligacions que implica, de les quals hem estat informats. Sol·licitud per acollir-se al Programa de foment de la contractació mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social.
 1. Per les ofertes presentades pels àmbits organitzatius de l'Administració general, l'oferta ha d’estar signada pel secretari d’Estat o el director del departament en prova de conformitat.
 2. Persona responsable de fer el seguiment individualitzat de la persona treballadora, efectuar el control horari, notificar qualsevol incidència, col·laborar en les tasques de seguiment efectuades pel SOA i garantir la persona contractada pugui efectuar les formacions proposades pel SOA.
  L'incompliment de l'obligació de comunicar dites incidències en el termini indicat, comporta per al departament la supressió de les places que pugui tenir atorgades i la impossibilitat de sol·licitar-ne de noves durant tota la vigència del Programa.
 • Dos còpies originals del contracte de treball específic del Programa (T1 T003)
 • Autorització de la domiciliació bancària dels proveïdors signada per la persona beneficiària del Programa (H1 T003)
 • Informació prèvia per a la gestió de la seguretat i la salut del lloc de treball, per a contractacions de l'Administració general (T1 T004)

Normativa

 • Llei 4/2019, del 31 de gener, d'ocupació.
 • Decret del 12-2-2020 d’aprovació del Reglament de l’ocupació.
 • Decret del 8-2-2023 d'aprovació del Reglament del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius que han assolit les competències d'un programa d'inclusió socio laboral.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 28-9-2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia