text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Queixa Banders

Permet a qualsevol persona física o jurídica presentar una queixa en relació a Banders.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135   del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei 28/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat del Cos de Banders, publicada al BOPA núm. 119, de 17-11-2021.
 • Decret 268/2022, del 22-6-2022, d’aprovació del Reglament del Cos de Banders, publicat al BOPA núm. 78, de 29-6-2022.
 • Llei 27/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat de caça, publicada al BOPA núm. 119, de 17-11-2021.
 • Decret, del 3-7-2019, d’aprovació del Reglament de caça, publicat al BOPA núm. 61, de 10-7-2019.
 • Llei 26/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat de pesca i gestió del medi aquàtic, publicada al BOPA núm. 119, de 17-11-2021.
 • Decret, del 25-2-2010, de modificació del reglament de la pesca del 5 de març del 2008 i decret de modificació del reglament de la pesca, publicat al BOPA núm. 12, any 22, de 3-3-2010.
 • Decret, de l’11-3-2015, de modificació de l’article 41 del Reglament de pesca, publicat al BOPA, núm. 21, de 18-3-2015.
 • Decret 285/2021, de l’1 de setembre del 2021, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament sobre la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos, publicat al BOPA, núm. 95, de 9-9-2021.
 • Decret, del 2-12-2020, d’aprovació del Reglament referent al sacrifici d’animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’una espècie animal que hagi esdevingut perjudicial, publicat al BOPA, núm. 146, de 9-12-2020.
 • Decret, del 17-8-2016, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les enceses de foc, publicat al BOPA, núm. 48, de 24-8-2016.
 • Decret, del 19-9-2018, de modificació del Decret del 17-8-2016 pel qual s’aprova el Reglament regulador de les enceses de foc, publicat al BOPA núm. 56, de 26-9-2018.
 • Reglament referent a l’Ordinació del 13 de juliol de 1987. III Agricultura. 3. Patrimoni Forestal.
 • Decret, del 22-7-2015, d’aprovació del Reglament regulador del procediment sancionador, publicat al BOPA núm. 56, de 29-7-2015.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit