text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Reconeixement de la condició de família monoparental – Primera demanda o renovació

El Certificat de família monoparental és un document oficial que acredita la condició de família monoparental. El certificat/carnet permet gaudir dels beneficis que atorga l’Administració i tots els altres que se’n puguin derivar en el futur tant en el sector públic com el privat.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Requisits previs

 • Que les persones membres de la unitat familiar de convivència acreditin residència efectiva i permanent a Andorra, amb les excepcions assenyalades a l’apartat següent.
 • Que els fills convisquin amb el progenitor, excepte quan es tracti de separacions temporals per raó d’estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars.
 • Que els fills estiguin solters i siguin menors de 18 anys, excepte si tenen la condició de persona amb discapacitat reconeguda per la Conava, que no es limita l’edat; o si cursen estudis, que s’amplia el límit d’edat fins els 25 anys inclosos.
 • Que els fills depenguin econòmicament del progenitor. Es considera que hi ha dependència econòmica sempre que els fills o filles no obtinguin, cadascun d’ells, uns ingressos per rendiment del treball iguals o superiors, en còmput anual, al LECS personal vigent.

Necessiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Documentació general:

 • Passaport o document nacional d’identitat de la persona sol·licitant, i dels fills que formen part de la unitat familiar de convivència, si són estrangers.

 • Resolució judicial d’adopció.

 • Declaració d’ingressos dels fills majors de 18 anys.

 • Declaració jurada de no constituir una unió estable de parella ni haver contret matrimoni amb una altra persona.

 • Documentació específica, per a cada un dels supòsits:

 • Certificat d’estudis o matrícula abonada de l’any en curs en cas de fill major de 18 anys i fins als 25 anys, inclosos.

 • Certificat de defunció de l’altre progenitor.

 • Resolució judicial (de separació o divorci i conveni regulador aprovat per l’autoritat judicial) que estableixi mesures de guarda o pensions d’aliments.

 • En cas que un dels progenitors no pagui la pensió alimentària, s’ha d’adjuntar la diligència o la denúncia que acrediti que aquest impagament s’ha fet saber a l’òrgan judicial, al saig o al Cos de Policia.

 • Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de la situació de violència de gènere.

 • Mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d’abandonament.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia