text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Reconeixement i validació de l’experiència professional

En construcció.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions obtingudes.
 • Fotocòpia del passaport o del DNI per als no andorrans.
 • Certificat signat per part de les direccions de totes les empreses on heu treballat on es detalla la tasca desenvolupada.
 • Extracte de punts de la CASS.
 • Annex (J6T001A) en cas de tenir més d'una experiència professional en relació amb el diploma demanat.
 • Graella d'autoavaluació per cada diploma sol·licitat.
 • Per als diplomes d'ensenyament professional en secretariat multilingüe/ del batxillerat professional en secretariat multilingüe/ diploma d'ensenyament professional en microinformàtica i xarxes/ Batxillerat professional en sistemes i xarxes informàtics haureu d'adjuntar a més a més:Document de l'empresa o entitat on es detalla la tasca desenvolupada.

Normativa

 • Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret de modificació del Decret de creació del diploma d'ensenyament professional publicat al BOPA núm. 47, de l'any 19 del 6 de juny del 2007.
 • Decret de creació del diploma de batxillerat professional, publicat al BOPA núm. 29, de l'any 22 del 19 de maig del 2010.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia