text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT) – baixa

Amb aquest tràmit es demana la baixa del Registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT).

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

D'acord amb l'article 129 del Codi de l'Administració, contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant el Govern en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de rebre la notificació. 
Segons el que disposen els articles 52 i 135 del mateix Codi, la interposició de recurs no suspèn l'execució de l'acte impugnat.

Necessites ajuda

Requisits previs, si escau

Estar donats d’alta al Registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT).

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Si la persona que sol·licita és una societat, certificació de la junta de la societat facultant el/la sol·licitant a signar la demanda (si no és càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Comerç).

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit