text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Renovació d'emmagatzematge de residus simplificada

Autorització per renovar una entitat d'emmagatzematge de residus durant l'any precedent a la data d'expiració de l'autorització de gestor privat de residus vigent i abans dels 3 mesos anteriors a aquesta data, d'acord amb el que estableix el Reglament de modificació del Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Presentació de la sol·licitud

 1. Completeu el formulari de sol·licitud
  • Indiqueu el tipus de sol·licitud: entitat d’emmagatzematge de residus.
  • Indiqueu el tipus d’autorització: renovació.
 2. Adjunteu la documentació requerida.
 3. Signeu i presenteu la sol·licitud.
 4. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Requisits previs

Disposar de l'autorització per a la categoria corresponent de gestor privat de residus, d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reglament de gestors de residus, del 10 de desembre del 2014.

Preguntes més freqüents

Silenci administratiu (positiu): com funciona?
Si el ministeri responsable del medi ambient no ha instat el sol·licitant a esmenar la sol·licitud o la deixa sense efecte, transcorregut el termini de 10 dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud, s’entendrà estimada per silenci administratiu positiu. En aquest cas, la mateixa sol·licitud renova l'autorització de gestor privat de residus en la categoria d'entitat d’emmagatzematge de residus per 5 anys més, a partir de la data d'expiració de l'autorització vigent

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Necessites ajuda

Envieu-nos un correu a l'adreça electrònica residus@govern.ad o truqueu-nos al telèfon 875 707.

Propers passos

 1. Avaluació del tràmit
  La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora la informació i la documentació presentada.
 2. Comunicacions
 3. En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.
 4. Resolució
  Si tot és correcte, transcorregut un termini de 10 dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud, es considera que la mateixa sol·licitud registrada al Servei de Tràmits complementa l'autorització i n'amplia la vigència per un període de 5 anys, a partir de la data d'expiració de l'autorització vigent.
  S’emetrà una resolució en cas que el ministeri responsable del medi ambient insti el sol·licitant a esmenar la sol·licitud o la deixi sense efecte.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Declaració jurada del titular que l'activitat de gestió de residus efectuada no s'ha vist modificada respecte a l'autorització vigent i que compleix la legislació vigent en matèria de residus.

 • Informe elaborat per part d'un organisme de control ambiental que justifiqui que el gestor compleix la normativa ambiental vigent.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia