text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Revocació certificat digital

Revocar un certificat és anul·lar-ne la validesa abans de la data de caducitat que hi consta. La revocació pot ser sol·licitada en qualsevol moment, i en especial, quan el titular cregui que les seves claus privades són conegudes per altres.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits prèvis

Cal disposar del NIA: Persona física (per sol·licitar-lo cal omplir i presentar el formulari Y5T003, “Sol·licitud d’atorgament del número d’identificació administrativa - NIA”).

Preguntes més freqüents

Què és una signatura electrònica?

És un mecanisme que es pot aplicar sobre documents electrònics, i pot aconseguir els mateixos efectes que una signatura manuscrita sobre undocument en paper.

Tècnicament, una signatura electrònica s’obté aplicant una sèrie d’operacions matemàtiques sobre el document que volem signar. L’objectiu ésassociar la identitat del signant amb el document.

Quina garantia tècnica ofereix la signatura electrònica?

Pot detectar qualsevol manipulació del document signat i està associada matemàticament tant al document com al firmant. La nostra firmaelectrònica serà diferent quan signem documents diferents.

Quina garantia legal ofereix la signatura electrònica?

La Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança ofereix cobertura legal a les signatures electròniques. L’Entitat deCertificació de les Administracions Públiques d’Andorra emet la signatura electrònica reconeguda, la qual, utilitzada amb un dispositiu segurde signatura, té el mateix valor i reconeixement a efectes legals que una signatura manuscrita.

Com puc signar un document?

Per signar un document hi ha dos maneres: en línia o amb un programari al dispositiu. Podeu trobar-ho a l’adreçahttps://signaturaelectronica.ad

Signatures digitalitzades, biomètriques i electròniques: com es diferencien?

Suposem que heu de recollir un paquet per a l’organització on treballeu enviat al vostre nom. El procediment habitual és força senzill: elmissatger que us lliura el paquet us demana el nom i el número del document d’identitat (en alguns països) i us demana que signeu en unatauleta. Un cop finalitzat tot el procés, us quedeu el paquet i el missatger surt amb la seguretat que l’ha lliurat al destinatari.

O suposeu que sou el missatger i que us espera un llarg dia d’ofertes i heu d’estar segurs que les entregueu a les persones adequades.

Si ens centrem en l’últim pas del procés d’entrega, el de la signatura, podem veure que hi ha dos maneres: la primera consisteix a agafar ungràfic a la pantalla, que es coneix com a signatura biomètrica, i la segona a prémer un botó per signar mitjançant un certificat electrònic,també conegut com a signatura electrònica.

Però com es diferencia una signatura biomètrica d’una signatura electrònica? I què és una signatura electrònica? Quina ofereix més garantiesde seguretat i validesa legal?

Les explicarem totes tres, de manera que la propera vegada que hàgiu de recórrer a una o vulgueu implementar-les a la vostra organització,sabreu quina utilitzeu o quina és la més adequada per complir les vostres disposicions legals i els requisits de seguretat.

· Signatura digitalitzada: del paper a la pantalla

La signatura digitalitzada no és altra cosa que la signatura hologràfica transferida a la pantalla, és a dir, la manuscrita.

Gairebé amb seguretat, tots hem vist algun document amb un gràfic a la línia de punts o la marca del segell de goma, que posteriorment haestat escanejat.

Si bé la signatura digitalitzada permet a un expert en escriptura calcular la identitat del signant, aquest és el tipus de signatura queofereix menys garanties a l’hora d’utilitzar documents electrònics, perquè és molt fàcil de falsificar. A més, la llei no la reconeix com asignatura electrònica.

· Signatura biomètrica i familiaritat del traçat

Normalment, aquesta és la que s’utilitza per lliurar un paquet. També és la que sovint ens ve al cap quan sentim parlar de la signaturaelectrònica.

És un rastre efectuat en una pantalla electrònica, en un dispositiu, que mitjançant un programari associa una sèrie de dades biomètriques(pressió, cops, velocitat d’escriptura, etc.) amb la identitat del signant.

La legislació actual la considera com a signatura electrònica (articles 3.35 i 5 de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis deconfiança electrònica). Per tant, és legal, però també presenta el risc que es pugui falsificar amb facilitat, tret que s’associï amb uncertificat electrònic i una marca de temps; en aquest cas es consideraria una signatura electrònica avançada.

No totes les solucions de signatura biomètrica són iguals; moltes fins i tot prescindeixen de certificats electrònics, amb els consegüentsriscos i vulnerabilitats que això pot comportar i la dificultat de verificar la identitat del signant.

· Signatura electrònica avançada: seguretat garantida i validesa legal

Per la seva banda, la signatura electrònica avançada (articles 3.36 i 5 de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiançaelectrònica), que possiblement també és la més desconeguda, és una signatura basada en certificats electrònics, emesos per les anomenadesautoritats de certificació (CA). Aquestes CA, al seu torn, es basen en una criptografia asimètrica i tenen una clau pública i privada.Resultat: les signatures digitals són molt rigoroses quant a la seguretat i la identitat de l’usuari.

Com ho fan? Els certificats enllacen les identitats electròniques amb la parella de claus generades per un usuari i contenen diverses dadessobre aquest usuari (nom, data de caducitat del certificat, còpia de la clau pública, CA que va emetre el certificat, etc.).

Sense entrar en preguntes tècniques sobre com funciona una signatura digital, el cert és que mitjançant l’ús de certificats electrònics éspossible verificar la identitat del signant, saber quan s’ha produït una alteració en el document i la informació protegida que conté. És adir, ofereixen el màxim nivell de validesa i seguretat, cosa que les fa ideals per a organitzacions de tots els sectors: legal, bancari,minorista, etc.

· Signatura electrònica qualificada

És com la signatura electrònica avançada però creada amb un dispositiu de creació de signatura qualificat i basada en un certificatelectrònic qualificat.

És la solució identitària electrònica per a organitzacions tot en un. Proporciona, entre altres coses, una signatura electrònica qualificadai vincu

lant legalment que permet el compliment de les regulacions internacionals com ara eIDAS (Unió Europea) i ESIGN Act i UETA (EstatsUnits).

Aquest reconeixement legal (articles 3.37 i 5 de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica) dona a unasignatura electrònica qualificada, respecte de les dades consignades en suport digital, el mateix efecte jurídic que la signatura manuscritaen relació amb les dades consignades sobre paper.

Aquestes característiques ajuden les organitzacions a crear confiança amb els clients i la seva relació amb ells, i els permeten dedicar méstemps i recursos per satisfer les seves necessitats. A més, en contribuir a la transformació digital i l’adopció de l’oficina sense paper,s’estalvia costos, ja que s’impedeix que els documents s’hagin d’imprimir, copiar, emmagatzemar i posteriorment destruir.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

  • Període de l’any en què es pot demanar

    Tot l’any.

  • Preu

    0,00 €

  • Termini de resolució

    2 dia/dies hàbil(s).

Necessita ajuda?

Ajuda online: https://www.signaturaelectronica.ad/ajuda

Contactar per e-mail: oficina.certificacio@govern.ad