text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Secretariat multilingüe

En construcció. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport/DNI per als no andorrans.

 • Per als alumnes que no posseeixen el Diploma d’Ensenyament Professional del sistema educatiu andorrà, fotocòpia compulsada del títol equivalent al Diploma d’Ensenyament Professional reconegut pel Govern d’Andorra.

 • Informe acreditatiu emès per un professional especialitzat Col·legiat per als candidats amb necessitats educatives específiques.

Normativa

 • Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Decret de creació del Diploma de Batxillerat professional, del 28 de novembre del 2012.
 • Decret 315/2022, del 13-7-2022, d’ordenament del nivell de formació professional inicial i de batxillerat professional del sistema educatiu andorrà.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 13-03-2013 que regula el fitxer de dades personals denominat Registre dels candidats que es presenten a la prova oficial de batxillerat professional del sistema educatiu andorrà del Ministeri d’Educació i Joventut.
 • Decret del 23-12-2020 regulador de les mesures específiques per a les proves oficials del ministeri encarregat de l’educació

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  20,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia