text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d’acreditació per als comitès d’ètica de la investigació de centres sanitaris

Aquest tràmit serveix per garantir la independència i la imparcialitat dels membres dels comitès d’ètica de la investigació dels centres sanitaris, la seva composició multidisciplinària i la seva capacitat d’avaluar projectes de recerca, així com l’experiència en recerca.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detalls de presentació

Aquesta demanda únicament és podrà efectuar en línia.
Per fer el tràmit en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació, visiteu el web següent enllaç

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Relació de membres proposats: nom i cognoms, número de passaport/document d’identitat, persones que exerceixen el càrrec de presidència i secretaria i mecanisme de renovació dels seus  membres, i càrrec que desenvolupen en el centre sanitari

 • Curriculum vitae, en què s’ha de detallar específicament la formació, la professió i l’experiència en recerca i en avaluació de projectes de recerca.

 • Declaració per escrit de qualsevol conflicte d’interessos en matèria de fabricació, distribució o comercialització de medicaments o productes sanitaris.

 • Document de compromís de confidencialitat.

 • Manual de funcionament operatiu.

 • Sistema de conservació i custòdia de la documentació.

Normativa

 • Llei 3/2023, del 19 de gener, de recerca i innovació biomèdica.
 • Conveni per a la protecció dels drets humans i de la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i de la medicina: Conveni sobre els drets humans i la biomedicina, fet a Oviedo el 4 d’abril de 1997.
 • Llei 20/2017, del 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret 188/2023, del 18-04-2023, d’aprovació del Reglament que regula la realització de projectes de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit