text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d’acreditació per signar conveni amb la CASS

L’acreditació és una autorització atorgada pel Ministeri de la Salut que han d’obtenir determinats professionals dela salut per poder signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i que té com a objectiu verificar que els professionals compleixen uns determinats requisits per tal de garantir la qualitat i l’eficiència del sistema sanitari.

Han d’obtenir l’acreditació els professionals de la salut dels àmbits següents:

FORMATTED
MedicinaInfermeria
FisioteràpiaOdontologia
LogopèdiaAudiopròtesi
OrtopèdiaTeràpia ocupacional
Ortòptica i reeducació visualBiologia i altres titulacions per a l’exercici en laboratoris d’anàlisis clíniques
Psicologia

Quins són els requisits generals per obtenir l’acreditació?

Requisit
Professió tituladaDisposar d’autorització d’exercici de la professió titulada que es vol exercir
Col·legiacióEstar inscrit en el col·legi professionals corresponent, si existeix
Condicions comunes
Complir un dels criteris següents:
 1. Vinculació al país
 1. Nacionalitat andorrana o residència a Andorra durant un mínim de set (7) anys de manera contínua o discontínua
 2. Exercici de la professió a Andorra durant un mínim de set (7) anys de manera contínua o discontínua
 1. Necessitat sectorial
S’entén per necessitat sectoriall a manca de professionals o bé la realització de noves activitats o tècniques d’interès per al sistema sanitariQuins són els requisits específics per obtenir l’acreditació?

RequisitObservacions
MedicinaDisposar de l’especialitat mèdica corresponent.Queden exempts de disposar de l’especialitat mèdica corresponent:
• Els metges contractats per treballar en un servei d’urgències i que disposin d’una experiència mínima de cinc (5) anys en urgències o emergències en serveis hospitalaris o sistemes d’emergències mèdiques.
• Els metges que treballin en els centres mèdics d’atenció a les pistes d’esquí.
• Els metges que treballin en centres sociosanitaris i que disposin d’una experiència mínima en l’àmbit de la medicina assistencial de tres (3) anys.
BiologiaEn el cas de la biologia i altres titulacions per a l’exercici com a director tècnic d’un laboratori d’anàlisis clíniques, cal disposar d’uns especialitat relacionada amb les anàlisis clíniques.
PsicologiaComplir els requisits de formació o d’experiència següents:
1. Formació
a) Disposar d’una titulació de psicologia clínica (per ex. psicòleg general sanitari, psicòleg PIR o equivalents)
b) Disposar d’un màster oficial en l’àmbit de la psicologia clínica lliurat o reconegut pel Govern a un nivell MAQ 7
2. Experiència
Disposar d’una experiència professional en l’àmbit de la psicologia clínica d’una durada mínima de cinc (5) anys, ja sigui a Andorra o fora d’Andorra
El requisit d’experiència és una condició transitòria que només serà vàlida durant tres (3) anys a comptar de l’11 de maig del 2023, data d’entrada en vigor del Decret 198/2023, del 3-5-2023, de modificació del reglament d’acreditació dels professionals de la salut per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Per tant, finalitza el proper 11 de maig del 2026

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

PRESENCIAL

Un cop presentada la sol·licitud, el Ministeri de Salut valora la informació disponible per verificar si s’ajusta a les condicions establertes a la normativa. En cas de ser necessari, es contrasta la informació amb la CASS i amb els col·legis professionals.

Un cop resolta la sol·licitud, el professional pot recollir la resolució corresponent al Servei de Tràmits del Govern d’Andorra, mentre que el col·legi rebrà còpia de la resolució d’acreditació via correu electrònic

Necessites ajuda

Per a qualsevol dubte poden dirigir-se a:
Àrea de Recursos Sanitaris
Tel. 874 820
A/e: pts@govern.ad

Tràmits a posterior, si escau

Un cop obtinguda l’acreditació el professional ja pot posar-se en contacte amb la CASS per adherir-se al conveni subscrit entre el col·legi professional de referència i la CASS.

Els documents que cal presentar són:

 • Formulari CASS-0043
 • Resolució d’acreditació
 • Resolució de la professió titulada
 • Número del Registre Professional Sanitari (RPS)
 • Fitxa del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris
 • Carnet del col·legi corresponent
 • Número de compte IBAN per abonar prestacions de 3er pagador i accidents de treball
 • Curriculum vitae amb informació en relació a l’àmbit d’actuació, tipus de procediment, tècniques a desenvolupar, equipaments especials
 • Si és treballador per compte propi: Número del registre tributari (NRT)
 • Document d’identitat

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • DOCUMENTACIÓ COMUNA QUE S'HA D'ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

 • Certificat de col·legiació.
 • (En cas que s’hagi dut a terme una activitat prèvia com a professional de la salut) Certificat col·legialde bona conducta en el marc del desenvolupament de l’activitat professional emès pel/s col·legi/sprofessional/s en el/s qual/s s’ha estat inscrit, tant a Andorra com fora d’Andorra.
 • (En el cas d’acollir-se al criteri d’exercici de la professió a Andorra durant un mínim de 7 anys demanera contínua o discontínua) Documentació que acrediti el temps que s’ha exercit a Andorra (certificatde vida laboral).

 • DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD EN EL CAS DELS PROFESSIONALS DE LA PSICOLOGIA

 • (En el cas dels psicòlegs que s’acullin al criteri de titulació) Títol que acrediti laformació clínica (un d’ells):
  • Títol de psicòleg general sanitari
  • Títol de l’especialitat enpsicologia clínica PIR o equivalent
  • Títol de màster oficial en l’àmbit de la psicologia clínicalliurat o reconegut pel Govern d’Andorra a un nivell MAQ 7
 • (En el cas dels psicòlegs que s’acullin al criteri d’experiència professional d’una durada mínima de 5anys)
  • Exercici per compte propi
  • Exercici per compte aliè
   • Certificat de l’empresa/ses per ala/es qual/s es treballa que indiqui els anys d’experiència i les funcions realitzades
   • Certificat de vida laboral de la CASS
   • Declaració jurada de les funcions realitzades especificant que s’ha dut aterme activitat clínica durant aquests cinc (5) anys.
    https://tramits.govern.ad/tramits/A3T010.pdf

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia