text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'autorització administrativa sanitària - reformes

Sol·licitud administrativa sanitària per a reformes de centres, serveis o establiments sanitaris que afectin la distribució dels espaisFORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Requisits previs, si escau

En el cas que la reforma d'un centre afecti la distribució dels espais, cal entrar la sol·licitud d'autorització administrativa sanitària acompanyada d’una descripció o memòria (algunes reformes poden ser complexes) amb el projecte de reforma i del plànol del centre reformat. Cal entrar aquest formulari omplert i signat acompanyat de la documentació indicada al Servei de Tràmits del Govern o dels comuns.

Tràmits a posterior, si escau

Es genera una fitxa modificada o creada amb les noves dades del centre que consten al registre de centres sanitaris i es tramet al sol·licitant juntament amb la resolució del tràmit. 
La resolució conclou el tràmit sanitari.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud, signada per tots els titulars
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Plànols de distribució del centre, servei o establiment en què s'indiqui la finalitat dels espais reformats o adquirits.
 • Memòria descriptiva de les reformes a efectuar (estat inicial, finalitat, materials, equipaments, instal·lacions, estat final, etc)

Normativa

 • Decret legislatiu del 26 de setembre del 2009 de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
 • Reglament pel qual es regulen els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, del 17 de juliol del 2013.
 • Reglament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris, de l'11 de desembre del 2013, que regula el fitxer de dades del Registre.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia