text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'autorització administrativa sanitària - tancament

Sol·licitud per a l'autorització sanitària de tancament d'un centre, servei o establiment santiari
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Requisits previs, si escau

Les històries clíniques estan subjectes a la normativa de drets i deures de pacients, que obliguen al centre que tanca a conservar les HC, retornar-les als pacients i, en cas que no sigui possible, dipositar-les a la seu de la comissió de la HC al SAAS

Documents que s’han de presentar

Centres sense internament:

 • Sol·licitud, signada per tots els titulars
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Centres amb internament:

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Descripció de les mesures adoptades per garantir l’assistència sanitària als usuaris del centre.
 • Calendari proposat per a la supressió esglaonada de l’activitat.

Tràmits a posterior, si escau

En el cas de tancament d'una oficina de farmàcia, es procedirà a fer una inspecció de comprovació. Es genera una resolució de tancament i es dona de baixa el centre del registre corresponent.  

Normativa

 • Decret legislatiu del 26 de setembre del 2009 de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
 • Decret del Molt Il·lustre Consell General del 4 d’octubre de 1977 pel qual s’aprova el Reglament de farmàcies.
 • Reglament del servei de transport sanitari terrestre, del 10 de març del 2021.
 • Reglament pel qual es regulen els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, del 17 de julioldel 2013.
 • Reglament pel qual s’estableixen els requisits per al funcionament i l’obtenció de l’autorització administrativasanitària dels establiments d’ortopèdia i d’audiopròtesi, del 17 de juliol del 2013.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Reglament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris, de l'11 de desembre del2013, que regula el fitxer de dades del Registre.
 • Decret del Molt Il·lustre Consell General del 31 de juliol de 1980 pel qual s'aprova el Reglament sobrel'exercici de les professions paramèdiques i parasocials a Andorra.
 • Reglament que regula els serveis de salut laboral, BOPA núm. 57, any 24, del 21 de novembre del 2012.
 • Llei 20/2017, del 27 d'octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals dels sistema sanitari i sobre la història clínica, article 36.4.
 • Decret del 19-12-2018 d’aprovació del Reglament sobre la història clínica i la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida, article 15.
 • Decret de l’11-12-2019 pel qual s’aprova la modificació del Decret del 19-12-2018 d’aprovació del Reglament sobre la història clínica i la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida, article 6.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia