text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d’autorització al registre de productors de residus perillosos

Autorització per a la inscripció al Registre de productors de residus perillosos, d'acord amb el que estableix l'article 5.4 del Reglament de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Presentació de la sol·licitud

 1. Completeu el formulari de sol·licitud
  • Indiqueu el tipus de sol·licitud: nova autorització.
 2. Signeu i presenteu la sol·licitud.
 3. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Necessiteu ajuda

Envieu-nos un correu a l'adreça electrònica residus@govern.ad o truqueu-nos al telèfon 875 707.

Passos previs

 1. Avaluació del tràmit
  La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora la informació i la documentació presentada.
 2. Comunicacions
 3. En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.
 4. Resolució
  El ministeri responsable del medi ambient emetrà una resolució.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Memòria de l’activitat productora de residus perillosos en què es detallin com a mínim els residus perillosos generats, codificats segons el Catàleg nacional de residus i les quantitats produïdes.

Normativa

 • Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.
 • Decret del 10-12-2014 d'aprovació del Reglament de gestors de residus.
 • Decret del 10-12-2014 de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus perillosos.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia