text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'autorització com a Centre de Formació de Manipuladors d'Aliments (CFMA)

Autorització i registre dels centres de formació de manipuladors d’aliments

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits prèvis

Per fer el tràmit en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació, visiteu el web següent: https://www.signaturaelectronica.ad/).

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d’acord amb les disposicions establertes a l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d’un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, de la forma i en els terminis establerts per la Llei que regula el procediment davant d’aquesta jurisdicció.

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Preparar el certificat digital

2

Accedir al tramitador en línia

3

Completar el formulari de sol·licitud

4

Adjuntar la documentació requerida

5

Signar i presentar la sol·licitud

6

Rebre el comprovant de l’entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Passos següents

1

Avaluació del tràmit.

L’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn valora la informació i la documentació presentades.

2

Comunicacions.

En cas necessari, el personal de l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementàries.

3

Resolució.

Si tot és correcte, s’emet una resolució en sentit favorable.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport o DNI del / de la titular administratiu/iva i del / de la director/a tècnic/a, en el cas que siguin persones estrangeres.

 • Escriptura de constitució i estatuts degudament registrats, en el cas que siguin societats; documentació acreditativa de la representació de la persona que signa la sol·licitud.

 • Dades de l'emplaçament de les instal·lacions formatives quan no coincideixin amb el domicili social indicat a la sol·licitud.

 • Còpia autenticada del títol acadèmic del / de la director/a tècnic/a responsable del desenvolupament i la programació de les activitats formatives.

 • Descripció de l'equip formatiu, amb còpia autenticada del títol acadèmic, i acreditació de la seva experiència professional o docent en matèria d'higiene alimentària i descripció del programa continuat de formació d'aquest personal.

 • Memòria descriptiva dels programes de formació, amb el contingut general i específic teòric i pràctic.

Normativa

 • Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989
 • Reglament pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments, del 6 de novembre del 2002, publicat al BOPA núm. 86,del 13 de novembre del 2002

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  75,00 €

 • Quan es paga?

  El pagament es farà una vegada emesa la resolució.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit