text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'autorització de gestor privat de residus, entitat d'emmagatzematge de residus, RENOVACIÓ

Autorització per renovar una entitat d'emmagatzematge de residus després dels 3 mesos anteriors a la data d'expiració de l'autorització de gestor privat de residus vigent, d'acord amb el que estableix el Reglament de modificació del Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Presentació de la sol·licitud

 • 1. Prepareu la documentació.
 • 2. Completeu el formulari de sol·licitud.

  • Indiqueu el tipus de sol·licitud: entitat d'emmagatzematge de residus.
  • Indiqueu el tipus d'autorització: renovació.
 • 3. Adjunteu la documentació requerida.
 • 4. Signeu i presenteu la sol·licitud.
 • 5. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Necessites ajuda?

Envieu-nos un correu a l'adreça electrònica residus@govern.ad o truqueu-nos al telèfon 875 707.

Preguntes més freqüents

Silenci administratiu (positiu); com funciona?
Si el ministeri responsable del medi ambient no ha instat el sol·licitant a esmenar la sol·licitud o la deixa sense efecte, transcorregut el termini de 10 dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud, s’entendrà estimada per silenci administratiu positiu. En aquest cas, la mateixa sol·licitud complementa l'autorització de gestor privat de residus en la categoria d'entitat d'emmagatzematge de residus.

Requisits previs

Disposar de l'autorització per a la categoria corresponent de gestor privat de residus, d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reglament de gestors de residus, del 10 de desembre del 2014.
Sol·licitar la renovació de l'autorització durant els 3 mesos precedents a la data d'expiració de l'autorització vigent.

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Propers passos

1. Avaluació del tràmit
La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora lainformació i la documentació presentada.
2. Comunicacions
En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres perdemanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.
3. Resolució
El ministeri responsable del medi ambient emetrà una resolució.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fiança

 • Certificat de l'assegurança

 • Relació de residus especificant la descripció i el codi segons el Catàleg nacional de residus

 • Informe per justificar els mitjans humans, materials i el manteniment per a l'emmagatzematge de residus

 • Plànol del magatzem

Normativa

 • Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.
 • Reglament de gestors de residus.
 • Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus.
 • Reglament de modificació del Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus.
 • Reglament de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos.
 • Reglament d’exportació de residus.
 • Reglament de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis.
 • Decret pel qual s’aprova el Catàleg nacional de residus.
 • Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mesos.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit