text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud de nacionalitat (article 35)

Sol·licitud de la nacionalitat andorrana en virtut de l’article 35 de la Llei qualificada de la nacionalitat, segons el qual:

1. Tenen la consideració de nascuts al Principat d’Andorra els infants que hagin nascut accidentalment a l’estranger, si es troben enalguna de les situacions previstes als apartats 2 i 3 i a condició que es compleixi el requisit de l’apartat 4.

2. Es considera nascut accidentalment a l’estranger l’infant que hi ha nascut en alguna de les circumstàncies que s’esmenten acontinuació,a condició que la mare hagi conservat ininterrompudament la seva residència legal a Andorra, i que no hagin transcorregut més de sis mesosentre la data de sortida d’Andorra i la data del naixement. Són circumstàncies que permeten qualificar el naixement fora d’Andorrad’accidental:

 • a) que la mare s’hagi traslladat a un centre mèdic estranger amb la finalitat d’ésser-hi assistida en el part, o que aquest s’hagiproduïtmentre hi estava ingressada per qualsevol motiu
 • b) que la mare s’hagi traslladat al domicili de familiars, amb la finalitat de rebreajut durant el part o el temps immediatament anterior o posterior a aquest
 • c) que el part s’hagi produït en el decurs d’un desplaçament que la mare efectuava per motius personals, professionals o de lleure
 • d) altres de natura similar.
3. Es considera també nascut accidentalment a l’estranger l’infant fill de pare o mare de nacionalitat andorrana que resideixi al’exterioren exercici d’una funció de servei públic per compte de l’Estat andorrà.

4. El present article només pot ser invocat per fer valer les disposicions que s’hi contenen en el termini d’un any natural acomptar delnaixement. Passat aquest termini, la persona concernida no pot fer-les valer per obtenir la nacionalitat andorrana, sense perjudici que lapugui adquirir o demanar-ne el reconeixement per aplicació d’altres disposicions de la present Llei.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat literal de naixement de la persona interessada

 • Certificat d'antecedents penals, pels majors de 18 anys

 • Fotocòpia del passaport o DNI estranger

 • Diploma de ciències humanes i socials d'Andorra, si es posseeix

Normativa

 • Decret legislatiu del 28 de març del 2007 de publicació del text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, amb les seves modificacions successives.
 • Reglament per a l’apreciació de la suficient integració a Andorra, del 3 de maig de 1996.
 • Llei de qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret del 28 de novembre del 2012 de modificació del Decret del 14 de juny del 2006, que regula el fitxer de dades personals del Registre de nacionalitat, del ministeri encarregat d’Interior.
 • Decret del 28 de novembre del 2012 de modificació del Decret del 14 de juny del 2006, modificat del Decret del 24 de març del 2010 que regula el fitxer de dades personals del Registre d’expedició de passaports del ministeri encarregat d’Interior.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  32,16 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia