text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud de reserva de denominació social amb traspàs de nom comercial

La reserva de denominació social és el tràmit previ a la constitució d’una societat mercantil i també és necessària per a la modificació de la denominació social d’una societat ja constituïda.
Les denominacions socials poden ser objectives, subjectives o de “fantasia”.
El sol·licitant de la reserva ha de ser futur soci de la societat que es pretén constituir o, en cas de voler modificar la denominació, ha de ser la mateixa societat.
La reserva de denominació social amb traspàs de nom comercial permet d’obtenir una reserva de denominació social coincident amb un nom comercial en ús i està sotmesa a l’autorització o el compromís del titular del nom comercial.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Lloc i forma de presentació

Aquest tràmit es pot efectuar tant de forma presencial com en línia.

De forma presencial: a Tràmits. enllaç al nou formulari paper

Per fer-lo presencialment, s’ha d’anar al Servei de Tràmits del Govern amb la documentació requerida emplenada i signada. Informeu-vos dels horaris a www.tramits.ad.

Mètode de lliurament de la resolució

El lliurament es farà pel mateix canal pel qual s’hagi presentat el tràmit. En cas de presentació telemàtica, la resolució es notifica electrònicament i, en cas de presentació presencial, es recollirà al Servei de Tràmits.

Requisits previs

 • La persona sol·licitant ha de ser sòcia de la futura societat.
 • Cal disposar del NIA:

  • Persona física (per sol·licitar-lo cal omplir i presentar el formulari Y5T003, “Sol·licitud d’atorgament del número d’identificació administrativa - NIA”).
  • Persona jurídica estrangera: per sol·licitar-lo envieu un correu electrònic a l’adreça registresocietats@govern.ad, indiqueu-hi “Obtenció NIA persona jurídica estrangera” i adjunteu-hi un certificat d’inscripció registral al país d’origen en què consti clarament la data d’inscripció o d’inici d’activitat.
 • Per a la tramitació en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació visiteu:https://www.signaturaelectronica.ad/ ).

 • Cal disposar de l’autorització/compromís del titular del nom comercial per cedir-ne l’ús.

Vies de recurs

D’acord amb l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració i amb el Decret del 16-4-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada (BOPA núm. 27, any 26, del 30 d’abril del 2014).

Preguntes més freqüents

 • Sobre els tipus de societats

  • SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL (SLU)
   Capital mínim de 3.000 euros, 1 sol soci
  • SOCIETAT LIMITADA (SL)
   Capital mínim de 3.000 euros, més d’1 soci
  • SOCIETAT ANÒNIMA UNIPERSONAL (SAU)
   Capital social de 60.000 euros, 1 sol soci
  • SOCIETAT ANÒNIMA (SA)
   Capital social de 60.000 euros, més d’1 soci
  • SUCURSAL ESTRANGERA:
   Establiment permanent secundari ; ha de tenir la mateixa activitat que la societat mare. Només la pot sol·licitar una persona jurídica. El nom ha d’incloure necessàriament el terme sucursal estrangera al final de la societat.
  • SOCIETAT ANÒNIMA AMB OBJECTE ESPORTIU (SAOE)
   Els clubs esportius que participen en competicions oficials estrangeres poden crear una SAOE. La decisió de crear una SAOE l’adopta l’Assemblea General del club esportiu, d’acord amb el que està establert en la legislació en matèria d’associacions vigent en cada moment i amb els seus estatuts. En la denominació social d’aquestes societats s’hi ha d’incloure la sigla SAOE.
  • SICAV (societat d’inversió de capital variable)
   Són entitats d’inversió col·lectiva supervisades per l’AFA (Autoritat Financera Andorrana). Hi ha tres classes de SICAV: d’inversió de valors mobles, d’inversió béns immobles i d’inversió lliure. El capital mínim és d’1.250.000 euros ; en el cas de les societats d’inversió en béns immobles és de 6.000.000 euros.
 • Sobre els tipus de cooperatives

  • SOCIETAT COOPERATIVA
   El nom ha d’incloure necessàriament el terme societat cooperativa o la seva abreviatura, S.COOP. Capital social mínim de 3.000 euros. Hi ha tres tipus de cooperatives: cooperatives de treball associat, cooperatives de serveis i cooperatives de consum.

   a) Cooperatives de treball associat: el seu objectiu és proporcionar als seus socis llocs de treball mitjançant el desenvolupament comú de l’objecte social de la cooperativa.

   b) Cooperatives de serveis: el seu objectiu és augmentar la renda dels seus socis, i comprenen les que associen petits empresaris, treballadors per compte propi, agricultors o ramaders.

   c) Cooperatives de consum: el seu objectiu és obtenir estalvis en les rendes dels seus membres i comprenen les cooperatives de consum, les d’habitatge, les sanitàries i les d’ensenyament quan agrupen els pares dels alumnes.
 • Sobre els sectors d’activitats

  Els sectors d’activitats que es proposen segueixen la Classificació d’activitats econòmica d’Andorra (CAEA). Algunes activitats tenen una regulació que condiciona la forma jurídica o exclusivitat de l’activitat. En triar els sectors es proposaran els objectes socials més freqüents.

  Recordeu que per exercir efectivament l’activitat es requereix d’una obertura del comerç i per certes activitats es pot requerir de l’autorització de professió titulada, o d’una capacitació especifica, a banda de l’autorització d’alguna autoritat reguladora.

  En funció de la superfície i de l'ús urbanístic del local, caldrà també acreditar el compliment de normes de seguretat industrial, tècnica i d'accessibilitat.

  • Activitats immobiliàries:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb l’activitat d’agència immobiliària.

  • Comerç:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de compravenda, intermediació comercial, reparació i manteniments de certs productes.

  • Comunicació:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de comunicació, màrqueting, producció discogràfica, editorials, youtubers

  • Construcció:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de construcció, promoció immobiliària treballs públics, treballs relacionats amb la construcció, com guix, pintura, serralleria, ferreteria, vidrieria, etc.

  • Cultura - Espectacles:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de realització i organització d’esdeveniments culturals, fires, congressos, etc.

  • Esports - Educació:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats d’entrenament esportius, realització d’esdeveniments esportius, explotació de gimnasos i instal·lacions esportives, representació d’esportistes, etc.

  • Finances - Assegurances:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de companyies i d’intermediaris d’assegurances, assessorament financer, SICAV, etc.

  • Hoteleria:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de gestió i explotació d’allotjaments turístics, càmpings, etc.

  • Informàtica:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de compravenda instal·lació o reparació de material informàtic, creació i disseny de programari, gestió de pàgines web, de bases de dades, assessorament informàtic, blockchain, etc.

  • Jocs recreatius:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de gestió i explotació de sales de jocs i recreatius, sales d’escapada o escape room, lloguer i explotació de màquines recreatives, etc.

  • Motor:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de compravenda de vehicles, de peces de recanvi, d’accessoris, reparació de vehicles, rènting, lísing, rentat de vehicles, etc.

  • Patrimonial:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de les gestores de patrimoni i la gestió i explotació de patrimoni per compte propi.

  • Prestació de serveis:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de prestació de serveis que no tenen un sector més específic, com activitats professionals i d’assessorament d’enginyeria, arquitectes, economistes, comptabilitat, assessor fiscal i financer, gestories, empreses de neteja, empeses de recursos humans, representants i gestió de drets d’imatge, serveis personals com perruqueries, salons d’estètica, etc.

  • Restauració:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de restaurants, cafeteries, plats preparats, pubs, discoteques, etc.

  • Salut i Benestar:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats d’especialitats mèdiques, de massatges, guarderies, ludoteques, etc.

  • Transport:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats de transport de mercaderies, de passatges, taxis, etc.

  • Turisme:

   escolliu aquest sector per trobar objectes mercantils relacionats amb activitats d’agències de viatge operadors turístiques, centrals de reserva, centres d’atenció telefònica, etc.,

 • Sobre la normativa aplicable a les denominacions socials

  • Abans de triar una denominació social us pot interessar consultar la normativa que és aplicable, que s’ha recollit en les taules següents:

   enllaç al fitxer Z4_FT000.pdf

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Indiqueu, com a proposta de denominació social, el nom comercial EN MAJÚSCULA.

2

Indiqueu el NIA de la persona titular del nom comercial o negoci.

3

Trieu la forma jurídica de la societat entre les formes que es proposen. En cas de tractar-se d’una modificació de la denominació social d’una societat ja existent, també cal indicar-ho (la mateixa o la que es vol adoptar si és que es vol modificar).

Algunes activitats que tenen regulació específica poden requerir formes jurídiques concretes. Altres poden ser exclusives o requerir autoritzacions prèvies.
Trobareu disponibles les formes següents:
Societat limitada unipersonal (SLU): capital mínim de 3.000 euros, 1 sol soci
Societat limitada (SL): capital mínim de 3.000 euros, més d’1 soci
Societat anònima unipersonal (SAU): capital social de 60.000 euros, 1 sol soci
Societat anònima (SA): capital social de 60.000 euros, més d’1 soci
Sucursal estrangera
Societat anònima amb objecte esportiu (SAOE)
Cooperativa

4

Seguidament, indiqueu el sector o els sectors d’activitat en els quals es pretén que la societat desenvolupi el seu objecte social.

5

Escolliu, entre els objectes socials proposats, aquell o aquells als quals es vol destinar la societat.
En cas de no trobar-ne cap podeu fer una proposta de redacció, que serà revisada i valorada pel Registre.
En cas de tractar-se d’una modificació de la denominació social d’una societat, també cal indicar la redacció d’objecte per readaptar-lo a les noves propostes.

6

Pugeu el document de compromís signat pel titular del nom comercial o negoci.

7

Finalment, efectueu el pagament.

Identificació dels propers passos

1
Avaluació del tràmit

El Registre valora la informació i documentació presentada.

2
Resolució

Si tot és correcte s’emet un certificat amb la reserva de denominació acordada.
Recordeu que té una vigència de sis mesos.

3
I després?

Amb el certificat de reserva de denominació social ja es pot o bé constituir la societat davant de notari andorrà, o bé sol·licitar el permís d’inversió estrangera, en cas que algun dels futurs socis no sigui resident al Principat.
Per saber més sobre els passos que cal seguir fins a l‘obertura del negoci podeu consultar el document següent: enllaç al fitxer Z4_FT001.pdf
La societats podran, en qualsevol moment, modificar la seva denominació social i sol·licitar una nova reserva de denominació social efectuant la modificació estatutària i l’elevació a públic davant notari, d’acord amb la normativa vigent.

Documents que s’han de presentar

 • Compromís del titular actual. Si no sou el titular del negoci, cal adjuntar el formulari T066/e, en el que l'actual titular del negoci es compromet a cedir el nom comercial.

 • Nom familiar o de casa pairal. Si la proposta conté el nom familiar o de casa pairal cal adjuntar la documentació que ho justifiqui.

 • Nom d’una altra persona. Si la proposta conté el nom, els cognoms o la denominació d’una altra persona; haurà de ser sòcia i s’ha d’ajuntar el formulari V3T006.

Normativa

 • Text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
 • Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
 • Decret 187/2021, del 2-6-2021, d’aprovació del Reglament de l’actuació administrativa automatitzada.
 • Text refós de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.
 • Text refós de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.
 • Llei 5/2015, del 15 de gener, de societats cooperatives d’Andorra.
 • Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra.
 • Llei 8/2021, del 29 d’abril, d’esports electrònics.
 • Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.
 • Llei sobre la utilització de signes d’Estat.
 • Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització de signes d’Estat.
 • Normativa del procediment d’autorització per la utilització dels noms i signes del Consell General.
 • Decret del 8-5-2019 pel qual es publica el text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 23-08-2006, que regula el fitxer de dades personals del registre de denominacions socials, del Ministeri d'Economia.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

  Cal tenir en compte que, en cas de fer la tramitació en dies inhàbils, el còmput de terminis s’iniciarà el primer dia hàbil següent.

 • Preu

  5,36 €.

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  Cinc dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit