text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d'exercici de professió titulada per compte propi

Aquest tràmit permet sol.licitar l'autorització per a l'exercici de professions titulades quan es duen a terme per compte propi.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o DNI

 • Títol d'estudis d'ensenyament superior andorrà o rebut de pagament dels drets d'expedició del títol.

 • Informe del col•legi oficial corresponent (en cas d'advocats, metges o arquitectes)

 • Sol·licitud

 • Currículum vitae

 • Certificat de notes del títol legalitzat

 • Traducció jurada al català dels títols redactats en llengües estrangeres altres que castellà o francès

Normativa

 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret legislatiu del 26 de febrer del 2014 de publicació del text refós de la llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de Col.legis i Associacions Professionals (veure detall del document T3 FT001)
 • Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995. L'import de les taxes sobre professions titulades es pot actualitzar anualment. Aquests imports es publiquen al BOPA.
 • Decret del 26 de febrer del 2014 d’aprovació del Reglament de reconeixement de titulacions i de convalidació de períodes d’estudis d’ensenyament superior.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  426,40 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia