text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud exportació de residus, NOVA AUTORITZACIÓ d'exportació de residus, art. 5.1

Autorització d'exportació de residus destinats a eliminació o valorització (llista ambre), d'acord amb el que estableix l'article 5.1 del Reglament de modificació del Reglament d'exportació de residus.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Termini de resolució

Depèn de l'autorització de l'autoritat competent de destí.

Presentació de la sol·licitud

 1. Completeu el formulari de sol·licitud.
  • Indiqueu el tipus de sol·licitud: nova autorització/art. 5.1 Reglament d’exportació de residus (llista ambre).
 2. Adjunteu la documentació requerida.
 3. Signeu i presenteu la sol·licitud.
 4. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Necessites ajuda

Envieu-nos un correu a l'adreça electrònica residus@govern.ad o truqueu-nos al telèfon 875 707.

Propers passos

1. Avaluació del tràmit
La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora la informació i la documentació presentada.
2. Comunicacions
En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.
3. Tramesa
Si tot és correcte, el ministeri responsable del medi ambient tramet la informació i la documentació presentada a les corresponents autoritats competents de destinació i, si escau, també a les autoritats competents de trànsit.
4. Resolució
Si la sol·licitud s'autoritza per part de les corresponents autoritats competents de destinació i, si escau, també per les autoritats competents de trànsit, el ministeri responsable del medi ambient emetrà una resolució.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Document de notificació 

 • Document de moviment

 • Autorització de la instal·lació de valorització o d'eliminació 

 • Informació relativa a les mesures que s'han d'adoptar per garantir la seguretat del transport

 • Itinerari i ruta previstos, incloses les possibles alternatives

 • Còpia del registre del transportista per al transport de residus 

 • Relació de residus especificant la descripció i el codi segons el Catàleg nacional de residus, la seva procedència, composició i característiques perilloses

 • Anàlisi química de la composició dels residus (segons la tipologia dels residus)

 • Descripció del procés productiu dels residus 

 • Descripció del procés de tractament de la instal·lació receptora dels residus

 • Fiança

 • Informació relativa al càlcul de la fiança 

 • Certificat de l'assegurança

 • Prova del contracte entre el notificador i el destinatari per a la valorització o l'eliminació dels residus 

 • Llista de gestors transportistes i matrícules annexades 

 • Certificat del notificador segons el qual la informació és completa i correcta

 • Dades de contacte de les autoritats competents

 •  Si els residus estan destinats a valorització: a) el mètode d’eliminació previst per a la fracció no valoritzable una vegada conclosa la valorització; b) la quantitat del material valoritzat en relació amb els residus no valoritzables; c) el valor estimat del material valoritzat (en la mesura que sigui possible); d) el cost de la valorització i el cost d’eliminació de la fracció no valoritzable (en la mesura que sigui possible)

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit