text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud per a la declaració d'un residu com a subproducte

Autorització per a la utilització de subproductes, d'acord amb el que estableix l'article 30 de la Lleid 25/2022, del 30 de juny, d'economia circular.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Presentació de la sol·licitud

1. Completeu el formulari de sol·licitud.
2. Adjunteu la documentació requerida. 
3. Signeu i presenteu la sol·licitud.   
4. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Necessites ajuda

Envieu-nos un correu a l'adreça electrònica residus@govern.ad o truqueu-nos al telèfon 875 707

Propers Passos

 
1
Avaluació del tràmit

La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora la informació i la documentació presentada. 
2
Comunicacions

En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini. 
3
Resolució

El ministeri responsable del medi ambient emetrà una resolució.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Docs Extra:
  Memòria explicativa que doni compliment les condicions descrites a l’article 30 de la Llei 25/2022, del 30 de juny, d’economia circular i que contingui, com a mínim, la següent informació:

  a) Informació sobre el residu susceptible de ser declarat subproducte, així com del procés en el que esprodueix.
  • Codi del residu.
  • Descripció del residu.
  • Característiques físiques, químiques i biològiques del residu. Cal adjuntar analítica completa iactualitzada relacionada amb l’ús final en el procés receptor, si escau.
  • Descripció del procés generador del residu.
  • Quantitat anual de residu generada (t/any).
  • Destí actual del residu.
  • Tipus de condicionament al que està subjecte el residu de producció abans de la sevautilització: condicions de recepció, emmagatzematge, transport i manipulació del residu.
  • Fotografia del residu de producció.

  b) Informació sobre el procés en el que s’utilitzarà el residu susceptible de ser declarat subproducte.
  • Descripció del procés receptor del residu.
  • Consum previst del residu (t/any).
  • Tipus de condicionament al que està subjecte el residu susceptible de ser declaratsubproducte abans de la seva utilització: condicions de recepció, emmagatzematge i manipulaciódel residu i indicar també si requereix de capaltre condicionament específic.

  c) Informació sobre la seguretat de que el residu susceptible de ser declarat subproducte serà utilitzat.
  • Document acreditatiu de que existeix demanda del residu susceptible de ser declarat subproductei quen’asseguri el seu ús cert i probable com a matèria primera en el procés productiu.
  • Indicar si l’ús del residu susceptible de ser declarat subproducte serà esporàdic o continu.

  d) Informació sobre l’impacte ambiental i sobre la salut humana derivat del’ús del residu susceptible deser declarat subproducte.
  • Avaluació dels possibles impactes ambientals derivats de la utilització del residu deproducció en els diferents vectors ambientals (aire, aigua, sòl) i en la salut humana.
  • Mesures de control, si escau.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia