text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Subvenció de projectes adreçats a la joventut

Subvencions a associacions o entitats sense ànim de lucre establertes a Andorra, legalment constituïdes, per al finançament de projectes, de programes i d’iniciatives sense ànim de lucre adreçats a joves d’edats compreses entre els 16 i els 30 anys, ambdós incloses. La finalitat de la subvenció és promoure l’associacionisme juvenil i donar suport a projectes d’especial interès per a la joventut.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Vies de recurs

Contra la resolució es pot interposar un recurs de reposició davant del Govern en un termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació de la resolució, d’acord amb l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 20 de març de 1989, publicat al Decret del 3-7-2019.

Breu descripció dels passos de tramitació

Entrar al web www.tràmits.ad, omplir la sol·licitud i els documents requerits i presentar tota la documentació al Servei de Tràmits fins a la seva valoració.

Passos següents

Valoració de la sol·licitud, resolució i comunicació.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport de la persona autoritzada.

 • Presentació detallada del projecte.

 • Certificat de l’acord de la junta o l’òrgan competent.

 • Declaració conforme l’entitat està facultada per contractar amb l’Administració pública andorrana.

 • Declaració conforme les fonts de finançament provenen del desenvolupament d’una activitat lícita.

 • Declaració relativa a les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat.

 • Memòria justificativa en el cas d’haver rebut la subvenció en la convocatòria anterior.

Normativa

Llei 15/2003, de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  € 0,00

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit