text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Subvencions per a projectes internacionals amb convocatòria

Les subvencions a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament sostenible de les entitats cíviques i altres es regulen pel Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques del 12 de juliol del 2000 i per aquest Pla rector.S’entén per entitats cíviques les associacions constituïdes legalment, sense ànim de lucre i amb plena capacitat jurídica i d’obrar, amb seu al Principat i que estiguin inscrites al Registre d’Associacions del Govern. Es consideren altres actors les entitats sense ànim de lucre i amb seu al Principat que desitgen dur a terme projectes de cooperació internacional per al desenvolupament i que pel seu estatut jurídic no es regeixen per la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000. S’atorgaran subvencions a les entitats cíviques establertes legalment al país i als altres actors que duguin a terme activitats de cooperació internacional i de desenvolupament social en països en via de desenvolupament a través del Ministeri d’Afers Exteriors.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Preguntes freqüents

https://www.exteriors.ad/ca/afers-multilaterals-i-cooperacio/cooperacio-internacional-al-desenvolupament

Vies de recurs

L’entitat sol·licitant té un termini de deu dies naturals per a les al·legacions, a comptar del mateix dia de la notificació, d’acord amb el que estableix el Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques.
1
Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentaral Servei de Tràmits o bé en línia, acompanyada de la documentació descrita en el plec de bases referenciat en l'edicte.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Presentació detallada del projecte o programa

 • Acord de la junta o de l’òrgan competent

 • Document acreditatiu expedit per una autoritat del país receptor

 • Declaració jurada conforme el sol·licitant està facultat per contractar amb l’Administració pública andorrana

 • Declaració jurada conforme les fonts de finançament de l’entitat provenen d’una activitat lícita

 • Declaració jurada conforme la persona responsable del projecte no està imputada en cap causa penal pendent per un delicte dolós, o no ha estat objecte d’una sentència penal ferma condemnatòria per la comissió d’un delicte dolós

 • Declaració jurada conforme el sol·licitant no té cap deute pendent amb l'Administració pública o n'està exonerat mitjançant la presentació dels documents pertinents

 • Declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats par al mateix projecte

Normativa

 • Pla nacional de serveis socials, del 25 de setembre de 1995.
 • Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.
 • Decret relatiu al control de comptes de les entitats que gestionen cabals públics o que reben ajudes tipus subvencions o transferències de l'Administració general, del 28 de novembre del 2001.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit