text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Traspàs de vehicle AND a MT

En Construcció 
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Certificat d’assegurança a nom del comprador.

 • Còpia de la targeta en què consti el número IBAN del comprador.

 • Carta groga original signada pel venedor.

 • En cas que falti menys d’un mes perquè caduqui la ITV periòdica del vehicle, certificat de la ITV andorrana.

 • En cas de no tenir signatura, escriptura notarial de poders del representant legal.

 • En cas de ser el primer vehicle inscrit al seu nom, còpia del passaport/DNI per als no andorrans.

 • En cas de pagar el vehicle a terminis, contracte de reserva de domini signat per les parts o contracte de rènting o lísing, si escau.

 • Si escau, cancel·lació de la reserva de domini, del lísing o del rènting de la persona que ven.

 • En cas de modificació del vehicle, certificat del taller d’origen i homologació de les peces.

 • En cas de defunció del propietari, testament i acceptació de l’herència o aute del batlle/notari en què es nomenen els hereus.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia