text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Traspàs de vehicle AND a MT

En Construcció 
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat d’assegurança a nom del comprador.

 • Còpia de la targeta en què consti el número IBAN del comprador.

 • Carta groga original signada pel venedor.

 • En cas que falti menys d’un mes perquè caduqui la ITV periòdica del vehicle, certificat de la ITV andorrana.

 • En cas de no tenir signatura, escriptura notarial de poders del representant legal.

 • En cas de ser el primer vehicle inscrit al seu nom, còpia del passaport/DNI per als no andorrans.

 • En cas de pagar el vehicle a terminis, contracte de reserva de domini signat per les parts o contracte de rènting o lísing, si escau.

 • Si escau, cancel·lació de la reserva de domini, del lísing o del rènting de la persona que ven.

 • En cas de modificació del vehicle, certificat del taller d’origen i homologació de les peces.

 • En cas de defunció del propietari, testament i acceptació de l’herència o aute del batlle/notari en què es nomenen els hereus.

Normativa

 • Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació.
 • Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics no aptes per a la via pública vigent.
 • Reglament de les limitacions de masses i dimensions dels vehicles i dimensions de la càrrega vigent.
 • Reglament relatiu a la matriculació i al Registre de Vehicles vigent.
 • Reglament relatiu a les condicions tècniques dels vehicles vigent.
 • Reglament de tallers de reparació de vehicles automòbils vigent.
 • Llei 24/2014, del 30 d’octubre, de placa de matrícula personalitzada de vehicles.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals vigent.
 • Registre d'activitats de tractament del Registre de Vehicles vigent.
 • Està sol·licitant un nou tràmit com
  Usuari anònim

  • Període de l’any en què es pot demanar

   Tot l’any.

  • Preu

   0,00 €

  • Termini de resolució

   60 dies hàbils.

  El servei no està disponible en línia