text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Denúncia Salut

Denúncia del Departament de Salut.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Requisits prèvis

Per fer el tràmit en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació, visiteu el web següent

Breu descripció dels passos de tramitació

 1. Preparar el certificat digital.
 2. Accedir al tramitador en línia.
 3. Completar el formulari de denúncia o queixa.
 4. Signar i presentar la sol·licitud.
 5. Rebre acús de rebut de la denúncia o queixa.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei del Consell General, del 31 de juliol de 1985, per la qual es regulen els drets del consumidor i la seva protecció
 • Llei del Consell General, del 31 de juliol de 1985, sobre el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües
 • Llei del Consell General, del 23 de desembre de 1986, per la qual s’aprova la creació del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
 • Llei general de sanitat del Consell General, del 20 de març de 1989 • Llei de tinença i de protecció d’animals (BOPA núm. 37, any 10,29-7-1998)
 • Llei d’arrendaments de finques urbanes (BOPA núm. 43, any 11, 28-7-1999) • Llei 12/2004 de propietat horitzontal (BOPA núm. 47, any 16,28-07-2004)
 • Llei 25/2004, de residus (BOPA núm. 3 , any 17, 12-1-2005)
 • Decret del Consell General del 4 d’octubre de 1977 pel qual s’aprova el Reglament de farmàcies
 • Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària
 • Decret del Consell General del 4 d’octubre de 1977 pel qual s’aprova el Reglament de medicaments
 • Decret del Consell General de l'11 de juliol de 1977 pel qual es regula l’exercici de professions liberals al Principat d’Andorra
 • Decret del Consell General del 13 de juliol de 1978 pel qual s’aprova la reglamentació de la inspecció de substàncies mèdiques iperilloses
 • Decret del Consell General del 31 de juliol de 1980 pel qual s’aprova el Reglament sobre l’exercici de les professions paramèdiques iparasocials a Andorra
 • Decret del Govern del 12 de març de 1987 pel qual s’acorda la creació d’un registre de professionals sanitaris
 • Reglament de piscines d’ús col·lectiu (BOPA núm. 22, any 8, 27-3-1996)
 • Decret del 18 de desembre de 1996 d’autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris
 • Reglament del 18 de desembre de 1996 d’aplicació del Decret d’autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establimentssanitaris i sociosanitaris
 • Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà (BOPA núm. 4, any 11,4-8-1999)
 • Reglament d’aplicació de la Decisió 2/1999 del Comitè Mixt CE-Andorra, pel qual es regulen els intercanvis, les importacions i lesexportacions d’animals vius i productes d’origen animal destinats al consum humà (BOPA núm. 35, any 12, 28-6-2000)
 • Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries (BOPA núm. 38, any 12, 19-7-2000)
 • Reglament pel qual s'estableixen les regles per a la prevenció, el control i l'eradicació de certes encefalopaties espongiformestransmissibles (BOPA núm. 56, any 14, 24-7-2002)
 • Reglament de modificació del Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l’aigua destinada al consumhumà (BOPA núm. 69, any 14, 12-9-2002)
 • Reglament pel qual s'estableixen les condicions tecnicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi aplicables alsaparells i als equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols (BOPA núm. 84, any 14, 6-11-2002)
 • Reglament pel qual s’estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments (BOPA núm. 86, any 14, 13-11-2002)
 • Reglament de modificació del Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries (BOPA núm. 37, any 15, 7-5-2003)
 • Reglament que regula determinats aspectes de la venda i el consum de begudes alcohòliques (BOPA núm. 38, any 16, 16-06-2004)
 • Reglament que regula determinats aspectes de la venda i el consum de productes del tabac (BOPA núm.38, any 16, 16-06-2004)
 • Reglament pel qual s'estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats de fabricació, elaboració,distribució, comercialització i servei de plats preparats (BOPA núm. 39, any 17, 4-5-2005)
 • Reglament sobre la detecció de triquines en les carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l'autoconsum familiar iporcs senglars obtinguts en l'exercici de l'art de la caça (BOPA núm. 80- any 17- 5-10-2005)
 • Reglament pel qual es regulen les condicions higienicosanitàries dels establiments que realitzen tècniques de decoració corporal(tatuatge, micropigmentació o pírcing) (BOPA núm. 93, any 18, 27-12-2006)
 • Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris (BOPA núm. 8, any 19, 24-1-2007)
 • Reglament pel qual es regula el transport sanitari (BOPA núm. 49, any 19, 13-06-2007)
 • Reglament que regula el pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries (BOPA núm. 52, any 19, 27-06-2007)
 • Reglament pel qual s’estableixen els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària, del 2de desembre del 2009 (BOPA núm. 88, any 21, 9-12-2009)
 • Reglament pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, del 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88,any 21, 9-12-2009)
 • Reglament relatiu a la higiene dels aliments, del 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88, any 21, 9-12-2009)
 • Reglament relatiu als controls oficials efectuats per garantir el compliment de la legislació alimentària i la normativa sobre la salut iel benestar dels animals, del 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88, any 21, 9-12-2009)
 • Reglament relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor, del 18 de gener del 2017 (BOPA núm. 6, del 25 de gener del2017)

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit

Tràmits relacionats

Denúncia tabaquisme passiu