text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Formulari de denúncia o queixa del Departament de Salut

Denúncia o queixa del Departament de Salut

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits prèvis

Per fer el tràmit en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació, visiteu el web següent: https://www.signaturaelectronica.ad/).

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Preparar el certificat digital

2

Accedir al tramitador en línia

3

Completar el formulari de denúncia o queixa

4

Signar i presentar la sol·licitud

5

Rebre acús de rebut de la denúncia o queixa.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei del Consell General, del 31 de juliol de 1985, per la qual es regulen els drets del consumidor i la seva protecció
 • Llei del Consell General, del 31 de juliol de 1985, sobre el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües
 • Llei del Consell General, del 23 de desembre de 1986, per la qual s’aprova la creació del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
 • Llei general de sanitat del Consell General, del 20 de març de 1989 • Llei de tinença i de protecció d’animals (BOPA núm. 37, any 10,29-7-1998)
 • Llei d’arrendaments de finques urbanes (BOPA núm. 43, any 11, 28-7-1999) • Llei 12/2004 de propietat horitzontal (BOPA núm. 47, any 16,28-07-2004)
 • Llei 25/2004, de residus (BOPA núm. 3 , any 17, 12-1-2005)
 • Decret del Consell General del 4 d’octubre de 1977 pel qual s’aprova el Reglament de farmàcies
 • Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària
 • Decret del Consell General del 4 d’octubre de 1977 pel qual s’aprova el Reglament de medicaments
 • Decret del Consell General de l'11 de juliol de 1977 pel qual es regula l’exercici de professions liberals al Principat d’Andorra
 • Decret del Consell General del 13 de juliol de 1978 pel qual s’aprova la reglamentació de la inspecció de substàncies mèdiques iperilloses
 • Decret del Consell General del 31 de juliol de 1980 pel qual s’aprova el Reglament sobre l’exercici de les professions paramèdiques iparasocials a Andorra
 • Decret del Govern del 12 de març de 1987 pel qual s’acorda la creació d’un registre de professionals sanitaris
 • Reglament de piscines d’ús col·lectiu (BOPA núm. 22, any 8, 27-3-1996)
 • Decret del 18 de desembre de 1996 d’autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris
 • Reglament del 18 de desembre de 1996 d’aplicació del Decret d’autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establimentssanitaris i sociosanitaris
 • Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà (BOPA núm. 4, any 11,4-8-1999)
 • Reglament d’aplicació de la Decisió 2/1999 del Comitè Mixt CE-Andorra, pel qual es regulen els intercanvis, les importacions i lesexportacions d’animals vius i productes d’origen animal destinats al consum humà (BOPA núm. 35, any 12, 28-6-2000)
 • Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries (BOPA núm. 38, any 12, 19-7-2000)
 • Reglament pel qual s'estableixen les regles per a la prevenció, el control i l'eradicació de certes encefalopaties espongiformestransmissibles (BOPA núm. 56, any 14, 24-7-2002)
 • Reglament de modificació del Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l’aigua destinada al consumhumà (BOPA núm. 69, any 14, 12-9-2002)
 • Reglament pel qual s'estableixen les condicions tecnicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi aplicables alsaparells i als equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols (BOPA núm. 84, any 14, 6-11-2002)
 • Reglament pel qual s’estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments (BOPA núm. 86, any 14, 13-11-2002)
 • Reglament de modificació del Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries (BOPA núm. 37, any 15, 7-5-2003)
 • Reglament que regula determinats aspectes de la venda i el consum de begudes alcohòliques (BOPA núm. 38, any 16, 16-06-2004)
 • Reglament que regula determinats aspectes de la venda i el consum de productes del tabac (BOPA núm.38, any 16, 16-06-2004)
 • Reglament pel qual s'estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats de fabricació, elaboració,distribució, comercialització i servei de plats preparats (BOPA núm. 39, any 17, 4-5-2005)
 • Reglament sobre la detecció de triquines en les carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l'autoconsum familiar iporcs senglars obtinguts en l'exercici de l'art de la caça (BOPA núm. 80- any 17- 5-10-2005)
 • Reglament pel qual es regulen les condicions higienicosanitàries dels establiments que realitzen tècniques de decoració corporal(tatuatge, micropigmentació o pírcing) (BOPA núm. 93, any 18, 27-12-2006)
 • Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris (BOPA núm. 8, any 19, 24-1-2007)
 • Reglament pel qual es regula el transport sanitari (BOPA núm. 49, any 19, 13-06-2007)
 • Reglament que regula el pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries (BOPA núm. 52, any 19, 27-06-2007)
 • Reglament pel qual s’estableixen els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària, del 2de desembre del 2009 (BOPA núm. 88, any 21, 9-12-2009)
 • Reglament pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, del 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88,any 21, 9-12-2009)
 • Reglament relatiu a la higiene dels aliments, del 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88, any 21, 9-12-2009)
 • Reglament relatiu als controls oficials efectuats per garantir el compliment de la legislació alimentària i la normativa sobre la salut iel benestar dels animals, del 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88, any 21, 9-12-2009)
 • Reglament relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor, del 18 de gener del 2017 (BOPA núm. 6, del 25 de gener del2017)

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit

Tràmits relacionats

Denúncia tabaquisme passiu