text.skipToContent text.skipToNavigation

Sol·licitud de reserva de denominació social immediata

La reserva de denominació social és el tràmit previ a la constitució d’una societat mercantil.
Les denominacions socials han de ser paraules objectives, subjectives o de “fantasia”.
El sol·licitant de la reserva ha de ser futur soci de la societat que es pretén constituir.

La reserva de denominació social immediata permet d’obtenir de forma ràpida una reserva de denominació social per poder constituir una societat.

En aquest tràmit s’assignarà una denominació de fantasia que combinarà nou caràcters alfanumèrics.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Lloc i forma de presentació

Aquest tràmit només es pot efectuar de forma telemàtica (en línia).

Mètode de lliurament de la resolució

El lliurament serà telemàtic previ pagament.

Requisits previs

 • La persona sol·licitant ha de ser sòcia de la futura societat.
 • Cal disposar del NIA:

  • Persona física (per sol·licitar-lo cal omplir i presentar el formulari Y5T003, “Sol·licitud d’atorgament del número d’identificació administrativa - NIA”).
  • Persona jurídica estrangera: per sol·licitar-lo envieu un correu electrònic a l’adreça registresocietats@govern.ad, indiqueu-hi “Obtenció NIA persona jurídica estrangera” i adjunteu-hi un certificat d’inscripció registral al país d’origen en què consti clarament la data d’inscripció o d’inici d’activitat.
 • Per a la tramitació en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació visiteu:https://www.signaturaelectronica.ad/ ).

Vies de recurs

D’acord amb l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració i amb el Decret del 16-4-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada (BOPA núm. 27, any 26, del 30 d’abril del 2014).

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Primer cal triar la forma jurídica de la societat entre les formes que es proposen.
Algunes activitats que tenen regulació específica poden requerir formes jurídiques concretes.
Trobareu disponibles les formes següents:
Societat limitada unipersonal (SLU): capital mínim de 3.000 euros, 1 sol soci
Societat limitada (SL): capital mínim de 3.000 euros, més d’1 soci
Societat anònima unipersonal (SAU): capital social de 60.000 euros, 1 sol soci
Societat anònima (SA): capital social de 60.000 euros, més d’1 soci
Societat anònima amb objecte esportiu (SAOE)

2

Seguidament, indiqueu el sector o els sectors d’activitat en els quals es pretén que la societat desenvolupi el seu objecte social.

3

Escolliu, entre els objectes socials proposats, aquell o aquells als quals es vol destinar la societat.

4

Finalment, feu el pagament.

Identificació dels propers passos

1
Resolució

Rebreu automàticament el certificat de la reserva de denominació social assignada.
Recordeu que té una vigència de sis mesos.

2
I després?

Amb el certificat de reserva de denominació social ja es pot o bé constituir la societat davant de notari andorrà, o bé sol·licitar el permís d’inversió estrangera, en cas que algun dels futurs socis no sigui resident al Principat.
Per saber més sobre els passos que cal seguir fins a l‘obertura del negoci podeu consultar el document següent: enllaç al fitxer Circuit complert RDS per Constitució_ESB.docx
La societats podran, en qualsevol moment, modificar la seva denominació social i sol·licitar una nova reserva de denominació social efectuant la modificació estatutària i l’elevació a públic davant notari, d’acord amb la normativa vigent.

Documents que s’han de presentar

No cal adjuntar cap document.

Normativa

 • Decret legislatiu del 5-12-2018 de publicació del text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada (BOPA núm. 75, any 2018, del 12 de desembre del 2018).
 • Decret del 16-4-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada (BOPA núm. 27, any 26, del 30 d’abril del 2014).
 • Decret legislatiu de 12-02-2014 pel que s’aprova el text refós de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà (BOPA núm. 14, any 26, del 19 de febrer del 2014).
 • Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra. (BOPA núm. 14, any 2020, del 19 de febrer del 2014).
 • Llei 5/2015, del 15 de gener, de societats cooperatives d’Andorra (BOPA núm. 12, any 2015, de l’11 de febrer del 2015).
 • Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra (BOPA núm. 6, any 2019, del 23 de gener del 2019).
 • Llei 8/2021, del 29 d’abril, d’esports electrònics (BOPA núm. 58, any 2021, del 19 de maig del 2021).
 • Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances, d'11-5-89 (BOPA núm. 10, any 1, del 30 de maig de 1989).
 • Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra (BOPA núm. 48, any 2017, del 19 de juliol del 2017).
 • Llei sobre la utilització de signes d’Estat (BOPA núm. 48, any 8, del 10 de juliol de 1996).
 • Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització de signes d’Estat (BOPA núm. 26, any 12, del 24 de maig del 2000).
 • Normativa del procediment d’autorització per la utilització dels noms i signes del Consell General (BOPA núm. 10, any 16, del 18 de febrer del 2004)
 • Decret del 8-5-2019 pel qual es publica el text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989 (BOPA núm. 45, any 2019, del 22 de maig del 2019).
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (BOPA núm. 3, any 13, del 21 de gener del 2004).
 • Decret del 23-08-2006, que regula el fitxer de dades personals del registre de denominacions socials, del Ministeri d'Economia (BOPA núm. 67, any 18, del 30 d’agost del 2006).

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

  Cal tenir en compte que, en cas de fer la tramitació en dies inhàbils, el còmput de terminis s’iniciarà el primer dia hàbil següent.

 • Preu

  5,36 €.

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  Serà immediat.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit