text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera directa: Adquisició o subscripció d'accions o participacions socials

Autorització per a persones (físiques o jurídiques) no residents per invertir un percentatge superior al 10% del capital social, mitjançant l’adquisició o subscripció d’accions o participacions socials en societats andorranes ja existents.
Independentment del percentatge que l’inversor vulgui obtenir, si la suma total de les accions o participacions socials supera el 10% del capital social, l’inversor haurà de sol·licitar l’autorització d’adquisició o subscripció d’inversió estrangera directa.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Lloc i forma de presentació

Aquest tràmit es pot efectuar tant de forma presencial com en línia.

De forma presencial: a Tràmits. enllaç al nou formulari paper

Per fer-lo presencialment, s’ha d’anar al Servei de Tràmits del Govern amb la documentació requerida emplenada i signada. Informeu-vos dels horaris a www.tramits.ad.

Mètode de lliurament de la resolució

El lliurament es farà pel mateix canal pel qual s’hagi presentat el tràmit. En cas de presentació telemàtica, la resolució es notifica electrònicament i, en cas de presentació presencial, es recollirà al Servei de Tràmits.

Requisits previs

 • No ser resident a Andorra:

  • a)Persones físiques no residents a Andorra, sempre que no disposin de la nacionalitat andorrana.

   b)Persones jurídiques de nacionalitat estrangera, incloses les entitats públiques de sobirania estrangera.

   c)Persones jurídiques andorranes amb participació estrangera, directa o indirecta, en el seu capital o en els seus drets de vot, en un percentatge igual o superior al 50%. També són inversions estrangeres les destinades a sucursals o altres tipus d’establiments permanents a Andorra de no-residents; i les efectuades per altres persones jurídiques andorranes quan almenys el 50% dels drets de vot del seu òrgan de decisió pertanyi, directament o indirectament, a persones físiques no residents o a persones jurídiques estrangeres.

 • Cal disposar del NIA:

  • Persona física (per sol·licitar-lo cal omplir i presentar el formulari Y5T003, “Sol·licitud d’atorgament del número d’identificació administrativa - NIA”).
  • Persona jurídica estrangera: per sol·licitar-lo envieu un correu electrònic a l’adreça registresocietats@govern.ad, indiqueu-hi “Obtenció NIA persona jurídica estrangera” i adjunteu-hi un certificat d’inscripció registral al país d’origen en què consti clarament la data d’inscripció o d’inici d’activitat.
 • Per fer el tràmit en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació, visiteu el web següent: https://www.signaturaelectronica.ad/).
 • Cal tenir el NIA de la societat en la qual es vol invertir.
 • Cal complir els requisits establerts a l’article 1.1 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
 • De la mateixa manera, no s’autoritzen les inversions estrangeres efectuades per persones residents, domiciliades o, en el cas de persones jurídiques, nacionals d’algun dels països considerats no cooperatius en matèria de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme definits pel Grup d’Acció Financera (GAFI) o per l’organisme internacional competent en aquesta matèria, ni les efectuades per persones físiques o jurídiques de les quals els organismes encarregats de la prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme informin desfavorablement.
 • Els documents oficials estrangers hauran d’estar postil·lats o degudament legalitzats. Per a més informació, visiteu el web: https://www.exteriors.ad/ca/afers-bilaterals-i-consulars/afers-consulars/legalitzacio-de-documents. A més, caldrà presentar una traducció jurada també postil·lada o degudament legalitzada quan els documents no estiguin redactats en català, castellà, francès o anglès.

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d’acord amb les disposicions establertes a l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d’un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d’aquesta jurisdicció.

Preguntes més freqüents

 • Sobre els tipus d'operacions

  • Constitució

   És la creació d’una persona jurídica de dret andorrà. És necessària l’autorització d’inversió estrangera directa per a les constitucions de societats andorranes efectuades per persones físiques o jurídiques estrangeres (no residents) amb un percentatge de participació superior al 10%. Es considera que una societat andorrana és de capital estranger quan almenys el 50% del seu capital o dels drets de vots pertany, directament o indirectament, a persones físiques o jurídiques estrangeres.

  • Trasllat internacional

   Quan una societat estrangera vulgui traslladar el seu domicili social al Principat d’Andorra, haurà de fer la sol·licitud d’inversió estrangera directa. Aquesta sol·licitud l’ha de presentar la mateixa societat que es vol traslladar.

   ⚠ Atenció: les societats estrangeres que disposin d’un capital andorrà igual o superior al 50% no hauran de sol·licitar aquesta autorització.

   ⚠ Atenció: únicament podran presentar la sol·licitud d’inversió estrangera directa per al trasllat internacional les persones jurídiques.

  • Obertura de sucursal:

   S’entén per sucursal un establiment secundari dotat de representació permanent i amb certa autonomia de gestió, mitjançant el qual una societat desenvolupa totalment o parcialment les activitats que integren el seu objecte social.

   ⚠ Atenció: únicament podran presentar la sol·licitud d’inversió estrangera directa per a l’obertura de sucursals les persones jurídiques.

  • Adquisició

   Obtenció d’accions o participacions socials del capital d’una societat ja existent.

  • Subscripció

   Obtenció d’accions o participacions socials del capital d’una societat en el moment en què es creen i es posen en circulació.

  • Modificació d’objecte social

   Tenen consideració d’inversió estrangera directa les modificacions de l’objecte social efectuades per persones jurídiques andorranes que tinguin un percentatge de participació estrangera en el seu capital social igual o superior al 50%, sempre que no sigui un simple aclariment o desenvolupament accessori o auxiliar.

  • Augment de capital social

   Té consideració d’inversió estrangera directa l’augment del capital social efectuat per persones jurídiques andorranes que tinguin un percentatge de participació estrangera en el seu capital social igual o superior al 50%, sempre que no sigui amb càrrec de reserves voluntàries.

 • Que és una filial?

  • No s’ha de confondre la sucursal amb la filial, que es considera com una constitució normal donat que és una entitat de naturalesa jurídica que actua independentment de la matriu.
 • Silenci administratiu (positiu) com funciona?

  • Si transcorregut el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la presentació de la inversió, l’inversor no ha obtingut cap resolució del ministeri competent, la inversió estrangera s’entendrà estimada per silenci administratiu positiu. El titular de la inversió haurà de presentar a l’RIE la “Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d’una inversió estrangera” i el ministeri competent emetrà aquest certificat en el termini d’un dia hàbil, a comptar de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.
 • Vigència dels documents

  • La vigència dels documents la determina el país emissor; si no s’especifica, s’entén que els documents caduquen al cap de tres mesos.
 • Quin són els països considerats no cooperatius en matèria de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme definits pel Grup d’Acció Financera (GAFI)

  • No s’autoritzen les inversions estrangeres efectuades per persones residents, domiciliades o, en el cas de persones jurídiques, nacionals d’algun dels països considerats no cooperatius en matèria de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme definits pel Grup d’Acció Financera (GAFI) o per l’organisme internacional competent en aquesta matèria, i les efectuades per persones físiques o jurídiques de les quals els organismes encarregats de la prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme informin desfavorablement.
   Aquestes llistes s’actualitzen periòdicament. Per més informació podeu consultar el web de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra a https://www.uifand.ad/ca/

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Preparar la documentació i el certificat digital:

1.1. Disposar del NIA de la societat existent.
1.2. Documentació requerida postil·lada.

2

Accedir al tramitador en línia o demanar cita prèvia per anar al Servei de Tràmits.

3

Completar el formulari de sol·licitud, en què es demana el següent:

Es demana que seleccioneu el tipus d’operació que us interessa entre les opcions proposades, que detalleu les dades de la societat andorrana receptora de la inversió: NIA, capital, nombre d’accions o participacions, percentatge d’inversió estrangera sobre el capital, composició accionarial i identificació dels transmitents si es tracta d’una adquisició, i que descriviu el projecte d’inversió amb el màxim detall segons els apartats indicats.

4

Adjuntar la documentació requerida

5

Signar i presentar la sol·licitud.

6

Rebre el comprovant de l’entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Passos següents

1
Avaluació del tràmit

El Registre d’Inversions Estrangeres valora la informació i la documentació presentada.

2
Comunicacions

En cas necessari, el personal del Registre contactarà amb vosaltres per demanar informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.

3
Resolució

Si tot és correcte, s’emet una resolució favorable per al sol·licitant.
Recordeu que té una vigència de sis mesos, que es podrà prorrogar, sempre que se sol·liciti abans que caduqui el document, tres mesos més, que ja no seran prorrogables.

4
Formalització de l’operació davant un notari

Amb l’autorització d’inversió estrangera directa es pot fixar una cita amb un dels notaris del Principat per escripturar l’adquisició o la subscripció de les accions o participacions socials de la societat existent.

El notari requerirà, a més de l’autorització d’inversió estrangera directa, la documentació escaient en cada operació.

Per saber més sobre els passos que cal seguir i les modificacions que cal inscriure al Registre d’inversió estrangera podeu consultar el document V6_FT001-C.pdf

Normativa

 • Text refós de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
 • Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
 • Decret del 5-9-2018 pel qual es modifica l’article 3 del Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
 • Text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
 • Text refós de la Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
 • Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
 • Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració.
 • Conveni de la Postil·la de la Haia, del 5 d’octubre de 1961, vigent al Principat d’Andorra.
 • Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

  Cal tenir en compte que, en cas de fer la tramitació en dies inhàbils, el còmput de terminis s’iniciarà el primer dia hàbil següent.

 • Preu

  Sense cost.

 • Quan es paga?

  No aplica.

 • Termini de resolució

  El ministeri competent en matèria d’inversió estrangera ha de resoldre motivadament la sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en el termini màxim d’un mes, llevat que decideixi prorrogar la decisió per motiu de la instrucció de l’expedient. En tot cas, aquesta pròrroga no pot excedir la meitat del termini inicial, i s’ha de comunicar expressament a la persona interessada. El silenci administratiu té valor d’acceptació.

El servei no està disponible en línia